נשואין      סעודה  

(ראה גם: נשואין - כללי)

תלמוד בבלי:

ראה נשואין-כללי, כתובות ב א.

מדרש הגדול:

ראה נשואין-כללי בראשית כט כז.

רמב"ן:

ראה נשואין-כללי, בראשית כט כז.

רד"ק:

ראה נשואין-כללי, בראשית כט כב.

משנה תורה:

ראה נשואין-כללי, אישות י יב, וזכיה ומתנה ז א.

ספר חסידים:

ראה נשואין-כללי, תתשכ.

רבינו בחיי:

ראה נשואין-כללי, כד הקמח חזן בבית הכנסת.

מנורת המאור:

ראה נשואין-כללי, חלק ג פרק א.

אלשיך:

ראה נשואין-כללי, תהלים מה ט, ורות.

העמק דבר:

ראה נשואין-כללי, בראשית כד נג ונד, ושמות כא ט.

שם משמואל:

ראה נשואין-כללי.