נשל  

תרגום יונתן:

ונשל - ויגלי. (דברים ז א)

כי ישל - ינתר. (איוב כז ח)

תרגום אונקלוס:

ונשל - ויתרך. (דברים ז א)

רש"י:

ונשל - לשון השלכה והתזה, וכן ונשל הברזל. (שם)

כי ישל - ישליך נפש הרשע מעליו. (איוב כז ח)

אבן עזרא:

ונשל - הנו"ן שורש, והוא מגזרה כי ישל זיתך. (דברים ז א)

רשב"ם:

ונשל - והשליך, כל דבר הנעקר ממקום שהוא אדוק וקבוע בו... (שם)

רלב"ג:

ישל - יעמוד בשלוה. (איוב כז ח)

מלבי"ם:

ונשל הברזל מן העץ - פירש רשב"ם, ונשל הברזל, הוא הגרזן שקרוי ברזל, ישליך חתיכת בקעת מן העץ, לפי דעתו הוא פעל יוצא, כמו ונשל גוים רבים מפניך, והרב אברהם אבן עזרא כתב ונשל כמו ונסע, מגזרת כי ישל זיתך, רק זה נשל פעל עומד, ונשל גוים רבים פועל יוצא, ובזה פליגי רבי ורבנן... (דברים יט ה)