נשף  

(ראה גם: לילה, ערב)

תלמוד בבלי:

וממאי דהאי נשף אורתא הוא, דכתיב בנשף בערב יום באישון לילה ואפילה. (ברכות ג ב)

תרגום יונתן:

בנשף - ברמשא. (משלי ז ט)

הגר"א:

בנשף - תחלת הלילה, שנשף היום. באישון - באמצע הלילה, שאינו רואה איש.

מלבי"ם:

שם נשף בא על זמן הצמצום המבדיל בין יום ולילה, והוא תחלת היום והלילה, כמו שאמרו תרי נשפי הוי, ואחר שגם בעלות השחר יש נשף, מפרש לפעמים בנשף בערב יום, רוצה לומר הנשף שהוא בערב היום לא בתחלתו, ושם נשף נגזר מפעל נשף, שמורה על העתקת דבר ממקומו, ומציין העתק היום או העתק הלילה. (הכרמל)