נתן  הנביא  

(ראה גם: דוד-חטא, שלמה)

 

ויאמר אל נתן הנביא, ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלקים ישב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה, כי ה' עמך... ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה, כן דבר נתן אל דוד. (שמואל ב ז ב והלאה)

וישלח ה' את נתן אל דוד, ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד ראש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו, מפתו תאכל ומכסו תשתה, ובחיקו תשכב ותהי לו כבת... ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה', ויאמר נתן אל דוד גם ה' העביר חטאתך לא תמות, אפס כי נאץ נאצת את איבי ה' בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. (שם יב א והלאה)

וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור ה'. (שם שם כה)

ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמר, הלוא שמעת כי מלך אדניהו בן חגית ואדונינו דוד לא ידע. ועתה לכי איעצך נא עצה, ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה... ויגידו למלך לאמר, הנה נתן הנביא, ויבא לפני המלך וישתחו למלך על אפיו ארצה. ויאמר נתן אדני המלך, אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על כסאי... ולי אני עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא. אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדך מי ישב על כסא אדני המלך אחריו... וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון... (מלכים א א יא והלאה)

ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הנם כתובים על דברי שמואל הראה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. (דברי הימים א כט כט)

ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני, ובחזות יעדו החוזה על ירבעם בן נבט. (שם ב ט כט)

ילקוט שמעוני:

גד החוזה ונתן הנביא התקינו מעשה הבית עם דוד. (דברים הימים א פרק ט, תתרעז)

רד"ק:

וילך נתן - ולא ישב עמו לחלוק לו כבוד, שכעס עליו, או תכף אחר שהלך חלה הילד. (שמואל ב יב טו)

ויאמר נתן - חשש בדבר יותר כי הוא שאמר בנבואה ששלמה ימלוך. (מלכים א א יא)

עקדה:

...וכמו כן יקרה, שמה שישיג השכל בעיוניו יוצץ עליו אור הרוח האלוקי ויעזרהו לדעת גדולות ונפלאות ויישירהו להכרת אמיתת עיונים. הלא תראה... ונתן הנביא גזר בעיון שכלו שטוב ונעים לבנות בית אלקים, ומי כדוד נאמן לה' לבנותו, כבשמואל ב' ז' עד שהוכיחו ה' שאינו כן... (בראשית כח י שער כה)

אברבנאל:

מה שנתן עשה השתדלות ולא בטח בנבואתו, כי אולי חזר היעוד מפני חטא, או אי אפשר שהסבות האמצעיות ימלטו בדברים האלקיים, וראה שהשתדלות זו תהיה סבה אמצעית להגיע היעוד. (מלכים א א יא)

הנביא בא - היה רגיל לבא לפניו יום יום, ולכן לא שאלו מה לך. ולא הודעת - האם לא הודעת בימים הראשונים ששלמה ימלוך ומדוע חזרת. (שם שם כג וכז)

אלשיך:

ויאמר נתן - שתלך היא כמבקשת על בנה, שאם ילך הוא תחלה אולי יהרגהו אדוניה, וכך יבא רק כמבקר. (שם שם יא)

ומלאתי את דבריך - פן יחשב המלך שהעם עם אדוניה, כמו שהיו עם אבשלום, ואין לו כח להתנגד. (שם שם יד)

אתה אמרת - אמר זאת בל יחשב המלך שכולם עם אדוניה, אלא שהם מצפים לדברו. (שם שם כד)

מלבי"ם:

אתה אמרת - עשה עצמו כמתרעם על שדוד לא אמר לו על כך. (שם)