נתנאל  

ספרי:

נשיא יששכר, לפי שזכה נתנאל בבינה, העלה עליו הכתוב, כאילו הקריב תחילה. אבא חנין אומר משום רבי אליעזר, לפי שזכה נתנאל בעצה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא הקריב תחילה, וזכה שניתן בינה בחלקו, שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, ואומר ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק בעמק, וכן הכתוב משבחו בבתי דינים במצרים, שנאמר ליישוב משפחת היישובי, ואין ישוב אלא בית דין, שנאמר ויבואו אליך כמביא עם וישובו לפניך עמי. (נשא נב)

מדרש רבה:

למה בכל הנשיאים מזכיר שבטם ואחר כך מזכיר שמותם, וביהודה ויששכר מזכיר שם נשיאיהם תחלה, ואחר כך מזכיר שמותם, לפי שנחשון היה מלך ונתנאל היה מלכה של תורה, כמה דכתיב (משלי ח') בי מלכים ימלוכו... (במדבר פרשה יג טז)

מדרש אגדה:

ולמה נקרא שמו נתנאל, לפי שנתנו שבט יששכר לבם על התורה שנתנה הא-ל לישראל על יד משה. בן צוער, שקבלו עליהם צער וטורח כל ישראל שהיו שואלים להם ומשיבים להם... (במדבר א ז)

מלבי"ם:

הקריב את קרבנו - ולמה הקדים את שמו לתאר נשיא, ובכולם הקדים תאר נשיא לשמו, ופירש (בספרי), שנתנאל זכה מצד זכותו, שהיה מבין ויועץ, עד ששמו קודם במעלה לשררת הנשיאות... והגר"א גרס רק לפי שזכה נתנאל בעצה, והשאר מחק, ובילקוט גרס, אבא חנן אומר לפי שזכה נתנאל בעצה זכה שנתן בינה בשבטו... (שם ז יח)