נתר  

תלמוד בבלי:

שבעה סמנין מעבירין על הכתם... ונתר... תנא נתר אלכסנדרית ולא נתר אנטפטרית. (נדה סא ב)

רש"י:

נתר - אדמה ששפין בה. (ירמיה ב כב)

כחומץ על נתר - שעושים ממנו כלים, והחומץ ממסמסו ונשחת. (משלי כה יט)