סאה

מהר"ל:

...וזה שאמר מושבה בית סאה... כי מושב בית סאה הוא שלמות המושב, ותמיד כאשר זכרו חכמים שלימות המושב זכרו בית סאה, כמו שאמרו (שבת נ"ט א') סאה שיחדו לישיבה... (חידושי אגדות סנהדרין פב ב)