סבל   סבלנות

(ראה גם: אדם-מדות)

תרגום יונתן:

בסבלותם - באניק נפשיהון ובסוגי פולחניהון. (שמות ב יא)

סבלו - מרותיה. (ישעיה י כז)

אמונות ודעות:

אבל פירוש שבעה סוגי טוב האמורים בספר, מהם השם הטוב והשבח בצדק... ומהם הסבלנות והמתינות, אמר בו טוב ארך רוח מגבה רוח (קהלת ז ח)... (מאמר י פרק יט)

רבינו יונה:

...על כן נראה לפרש, כי לב טוב רוצה לומר מדת הרצון, וזהו הסבלן שאינו קצר הרוח ומתרחק ממדת הכעס, ומשיב במענה רך, אף כי יעשו לו דבר רע יסבלהו ואין מר בפיהו, כי חיכו ממתקים וכולו מחמדים. (פרקי אבות ב יג)

של"ה:

...ועל כל פנים לא יחשיב את עצמו יותר מתולעת ויותר מעפר הארץ, ויהיה מדרס תחת כל אדם, לקיים ונפשי כעפר לכל תהיה. ומוצא שפתיו ישמור, והנביא אמר, גוי נתתי למכים ולחיי למורטים, פני לא הסתרתי מכלימות ורוק, ונאמר יתן למכהו לחי ישבע בחרפה... כבר נודע מגדולת מדת סבלנות, ומי שיש לו יכולת וסובל זה, נקרא סבלן, וילמוד ממלך מלכי המלכים הקב"ה הסובל ומעלים עין מסוררים, ולו היכולת ברוך ה'. (שער האותיות ע, וראה עוד: ענוה)

זה לשון ספר קול בוכים, בפסוק יתן למכהו לחי ישבע בחרפה, יהיה שמח כל כך בחרפה ההיא כאילו אכל ושבע, וזו היא תשובה נפלאה, כמו שהיא מרגלא בפומיה דמורי ז"ל ה"ה שהיה אומר, שבכל התשובות שבעולם המעולה שבכולם למרק החטאות והזדונות והפשעים היא סבילת העלבונות והחירופים והגידופים, והיא מעולה יותר מכל מלקיות וסיגופי תעניות שבעולם, כי אם יסגף עצמו לבד יחלש ויבטל מדברי תורה למאן דלא אפשר ליה... (הלכות תשובה)

מלבי"ם:

מעשיו הם עסקיו שיש להם, כמו מסחרם ומעשיהם בבית ובשדה, וסבלות היא העבודה הקשה שעובדים למלך. (שמות ה ד)

חכמה ומוסר:

...כי ברצוני לכתוב לך עוד מאמר נשגב נקרא משפט וצדקה, נפלאות ידובר בו להכין האדם את עצמו על סבל, כענין שנאמר ביששכר, ויט שכמו לסבול, פירוש, עול מלכות שמים, וכענין שנאמר בתהלות דוד המלך ע"ה פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה י-ה, פירוש כי הרבה שערי חכמה צריך האדם לכנס להבין גדולת ה', ועם כל זה טוב ה' לכל, ואז יוכל מעט להתבונן להודות לה', ובאה התשובה אני אייעצך באיזה שער תכנס תחלה, וממנו תבא לכל השערים בנקל, וזהו שאמר אחר כך, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אודך כי עניתני, הוא הסבל, ותהי לי, זה העינוי והסבל, לישועת נצח בזה ובבא, כי על ידי זה השער נכנסתי לכל שערי החכמה... (חלק א קסב, וראה שם עוד, וערך נפש-גוף)