סגן

תלמוד בבלי:

...חזן הכנסת נוטל ספר תורה, ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול... (יומא סח ב, וראה עוד: כהן-גדול-משוח מלחמה)

רב סעדיה גאון:

סגניא - שרי הצבא. (דניאל ג א)