סדום   מדת

(ראה גם: אדם-חברו-מדות)

תלמוד בבלי:

...וכגון זה כופין על מדת סדום. (זה נהנה וזה לא חסר, לא היו עושין טובה). (עירובין מט א, וכתובות קג א)

ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה, (קנה שדה אצל שדה אביו), כי קא פלגו, אמר להו פליגו לי אמצראי, אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום... (בבא בתרא יב ב, וראה שם עוד)

ארבע מדות באדם, האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית, ויש אומרים זו מדת סדום. (אבות ה י)