סוד

זהר:

...ומשלח מדנים בין אחים אינו בעל סוד, וכשמשתדל בתורה הוא מכסה סוד... והקב"ה כשברא את האדם סידר בו כל הצורות של סודות העליונים של עולם העליון, (שהוא בינה), וכל הצורות של הסודות התחתונים של עולם התחתון (שהוא מלכות), וכולם נחקקים באדם, הנמצא בצלם אלקים, משום שנקרא יציר כף... (יתרו קטו, ועיין שם עוד)

...מכאן למדתי, כל מי שמברך ברכת המזון כראוי, בשמחה, ברצון הלב, כשעולה מעולם הזה, מקום נתתקן לו תוך סודות עליונים בהיכלות קדושים... אשרי הוא האדם השומר מצות אדונו, ויודע הסודות שלהם, שאין לנו מצוה ומצוה בתורה, שאין תלויות בה סודות עליונים ואורות וזיוים עליונים... (ויקהל תסג)

אמר רבי יהודה עתיד הקב"ה לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח, משום שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים... (ויקרא שפח)

כך הוא בתורה, (שיש כמה מדרגות), פשטים, (שהוא סוד עשיה), ראיות, (שהוא סוד יצירה), דרשות, (שהוא סוד בריאה), סודות דסתרי תורה, (שהוא סוד אצילות), ולמעלה (מאצילות) סתרי סתרים לה'... (בהר מג)

...ומשום זה, מי שהוא רשע, ויכנוס לדעת סודות התורה, כמה מלאכי חבלה הנקראים חשך ואפילה נחשים ועקרבים שנקראים חיות השדה, מבלבלים מחשבתו, שלא יכנוס למקום שאינו שלו... (נשא מה, ועיין שם עוד)

ואזן זו סתומה מבחוץ, והאלכסון נכנס בפנים לנקב האזן, שבו הנוטפים מן המוח, כדי להכניס הקול לפנים, שלא יצא לחוץ, ויהיה שמור וסתום מכל צדדיו. משום זה הוא סוד, אוי למי שמגלה סודות, כי מי שמגלה סודות, הוא כאילו גורע תקון העליון, שנתתקן לאסוף הסודות (בפנים), שלא יצאו לחוץ...

...אלא כך למדנו בספרא דצניעותא, כל מה שנסתר וגנוז אינו נזכר ואינו מתגלה. דבר זה, (הדיקנא) הוא עליון ויקר מכל, ומשום זה הוא סתום וגנוז, ומשום שהדיקנא הוא השבח והשלמות והיקר מכל הפרצוף על כן גנזו הכתוב ואינו נגלה... (נשא רלז, ועיין שם עוד)

כל שכן מי שמוסר סודות התורה וסתרי קבלה וסתרי מעשה בראשית, או סתרי אותיות של שם המפורש לאנשים שאינם הגונים, ששולט עליהם יצר הרע, אשה זונה... (פנחס תרא, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

...אמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד. (ברכות י א)

ואמר רב המנונא הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים (היודע מה שבלב כל אלו)... (שם נח א)

אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו... (שבת פח א)

...אמר לו רבי יהודה בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו... (שם צו ב)

...אמאי לא רצו חכמים לגלותה, משום כבוד אלקים הסתר דבר... דילמא אתי לאתויי ד' אמות ברשות הרבים. (שם קנג ב)

אמר רבי חייא... יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות, נכנס יין יצא סוד. (עירובין סה א)

תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעמי הארץ... ואין מגלין להן סוד, (לפי שהולך רכיל ומגלה)... (פסחים מט ב)

מאי למכסה עתיק יומין, זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין, ומאי נינהו סתרי תורה, ואיכא דאמרי זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, מאי נינהו, טעמי תורה. (שם קיט א)

אמר רבי מוסיא בר בריה דרבי מסיא משמיה דרבי מוסיא רבה, מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר, עד שיאמר לו לך אמור, שנאמר וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר. (יומא ד ב)

אמר רבי אמי, אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו חמשה דברים, שר חמשים, ונשוא פנים, ויועץ, וחכם חרשים, ונבון לחש... (חגיגה יג א, וראה שם עוד)

ורב נחמן בר יצחק אמר, אשר קומטו לברכה הוא דכתיב, אלו תלמידי חכמים שמקמטין עצמן על דברי תורה בעולם הזה, הקב"ה מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם. (שם יד א)

...רבים יהיו דורשי שלומך גלה סוד לאחד מאלף. (יבמות סג ב)

...מיבעי ליה לכדרבי לוי, דאמר שש שבועות הללו למה, תלתא הני דאמרן, אינך שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו את הקץ, ולא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. (כתובות קיא א)

רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי מחדא... כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלטי לי תלת, שנאמר והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו' בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור...(שם קיב א)

היכי דמי פדגרא, אמר ליה כמחט בבשר החי. מנא ידע... ואיכא דאמרי סוד ה' ליריאיו ובריתו להודיעם. (סוטה י א)

תנו רבנן, מניין לכשיצא לא יאמר הריני מזכה וחבירי מחייבין, אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי, תלמוד לומר לא תלך רכיל בעמך, ואומר הולך רכיל מגלה סוד. ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין, אפקיה רב אמי מבי מדרשא, אמר דין גלי רזיא. (סנהדרין לא א)

אמרה רוח פסקונית לפני הקב"ה רבונו של עולם, אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך אתה אומר להם ומכלים אותם, ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל. (שם מד ב)

...ולרוזנים אי שכר, מי שכל רזי עולם גלויים לו ישתה יין וישתכר. (שם ע ב)

מאי יום נקם בלבי, אמר רבי יוחנן ללבי גליתי, לאבריי לא גיליתי, רבי שמעון בן לקיש אמר ללבי גליתי, למלאכי השרת לא גליתי. (שם צט א)

אמר רב משרשיא דואג ואחיתופל לא הוו סברי שמעתתא... אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא, דכתיב סוד ה' ליריאיו. (שם קו ב)

אמר רב שמואל בר רב יצחק, יעקב בקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, בסודם אל תבא נפשי אלו מרגלים... (שם קט ב)

קרי רב עליה דשמואל כל רז לא אנס לך. (חולין נט א)

מדרש רבה:

וירא אלקים את כל אשר עשה וגו', רבי לוי פתח, (משלי כ"ה) כבוד אלקים הסתר דבר, וכבוד מלכים חקור דבר, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא אמר, מתחלת הספר ועד כאן כבוד אלקים הסתר דבר, מכאן ואילך כבוד מלכים חקור דבר. (בראשית ט א)

רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר, מלאכי השרת על ידי שגלו מסטירין של הקב"ה נדחו ממחיצתן קל"ח שנה... (שם סח יח)

...ובמה האמינו, על סימן הפקידה שאמר להם, שכך היה מסורת בידם מיעקב, שיעקב מסר את הסוד ליוסף, ויוסף לאחיו, ואשר בן יעקב מסר את הסוד לסרח בתו, ועדיין היתה היא קיימת, וכך אמר לה, כל גואל שיבא ויאמר לבני פקד פקדתי אתכם הוא גואל של אמת... (שמות ה טז)

...אמרה לו השונמית, חי ה' וחי נפשך, עמדת במסטורין של אלקים, מתחלה נתת לי בן, אף עכשיו עמוד אתה במסטורין של אלקים והחיה אותו, הוי לב יודע מרת נפשו וגו'. (שם יט א)

...אמר לו מקרא מלא הוא, ואתה אומר לי בלחישה, אמר, כשם שאמרוה בלחישה, כך אמרתי לך בלחישה... (ויקרא לא ו)

רבי לוי אמר, אזנים לדרך ואזנים לכותל, דבר אחר גם במדעך מלך שבדורך אל תקלל, ובחדרי משכבך עשיר שבדורך אל תקלל, כי עוף השמים יוליך את הקול. (שם לב ב)

שנו רבותינו, בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמותן, שלא שינו את לשונם, ולא גילו מסטורין שלהם, שמשה אמר להם (שמות ג') ושאלה אשה משכנתה וגו', והיה הדבר הזה מופקד אצלם י"ב חדש ולא גילה אחד מהם למצריים... (במדבר כ כא)

...לבא לפומא לא גלי, פומא למאן גלי. (קהלת יב י)

מדרש תנחומא:

...אמר לו הקב"ה למשה אכתב לו רובי תורתי, ואם כן כמו זר נחשבו (הושע ח'), וכל כך למה, מפני שהמשנה היא מסטורין של הקב"ה, ואין הקב"ה מוסר מסטורין שלו אלא לצדיקים, שנאמר (תהלים פ"ה) סוד ה' ליראיו. (וירא ה)

...דבר אחר אז יגלה אזן אנשים, זה דניאל שגלה לו הקב"ה את הקץ, ובמוסרם יחתום, שאמר לו ואתה דניאל סתום הדברים וחתום (דניאל י"ב)... זה שאמר הכתוב (עמוס ג') כי לא יעשה אד-ני אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, מתחלה היה הקב"ה מגלה סודו ליראיו, שנאמר (תהלים כ"ה) סוד ה' ליראיו, חזר ויתנו לישרים, שנאמר (שם קי"א) בסוד ישרים ועדה, חזר ונתנו לנביאים, שנאמר, (עמוס ג') כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים... (שם ו)

שוחר טוב:

סוד ה' ליראיו, בתחלה ליראיו, ואחרי כן נתן לישרים, שנאמר (עמוס ג') ואת ישרים סודו, אמר רבי סימון אין סוד לעליונים, אבל לתחתונים יש סוד. (תהלים כה)

מהו בסוד ישרים ועדה, לפי שהקב"ה מגלה סודו לישראל, וכן הוא אומר (עמוס ג') כי לא יעשה ה' אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, וכן ישראל נקראו נביאים... ומי גרם להם, סוד שגליתי להם, לכך נאמר בסוד ישרים ועדה. (שם קיא)

...למי מדנים למי שיח, שמתוך שמשתכר הוא מגלה סוד שבין אדם לחברו, והוא משלח מדנים... (משלי כג)

ילקוט שמעוני:

סוד ה' ליראיו, אי זו היא סוד ה', זה המילה, שלא גילה אותה מאדם ועד עשרים דור, עד שעמד אברהם ונתנה לו, אמר לו הקב"ה אם אתה תמול תטול סוד ה' ליראיו, מהו סוד, ס' ששים, ו' ששה, ד' ארבעה, הרי שבעים, שבעים נפש אני מעמיד ממך בזכות המילה... (תהלים מזמור כה, תשב)

...אבל מי שמיישר אורחותיו לפניו הוא יהיה מאנשי סודו, הדא הוא דכתיב ואת ישרים סודו, וכן הוא אומר כעת יאמר ליעקב וגו', ואומר סוד ה' ליראיו וגו', ואומר ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו... ואת ישרים סודו, זה שרואה מעשיו ונוזר עצמו מן היין כדי לישר ארחותיו, כמה דתימא המישרים ארחותם, מהו סודו, שהקב"ה מלמדו היאך ינצל ממנה, כמה דתימא סגרך חכמה הוריתיך, היין עולה חשבונו ע', והסוד ע', הוא נוזר עצמו מן היין העולה מנינו ע', זוכה לסוד החכמה שהוא עולה ע', נכנס יין יצא סוד, יצא יין נכנס סוד, הוי ואת ישרים סודו. (משלי פרק ג, תתקלה)

אבן עזרא:

...ובסוף מ' יום מהתחלה ישוב האמצעי אל הנוכח, והוא סוד. (בראשית ז ד)

אלקי השמים ואלקי הארץ - ...כי בת פלוני לפלוני בארץ מן השמים, והוא סוד. (שם כד ג)

אכן יש ה' - הטעם בעבור שימצאו מקומות יראו שם נסים, ולא אוכל לפרש למה, כי סוד מופלא הוא. (שם כח טז)

...וטעם בסודם כמו בהוסדם יחד עלי, אחר שכליהם הם חמס אל תבא נפשי בסודם. (שם מט ו)

רד"ק:

ועל סוד - סיעת בחורים, ולא יועיל כוחם בהתחברם. (ירמיה ו יא)

כוזרי:

...ומהן מה שהן משלים מובאים על סודות החכמות נמנע גלותם, מפני שאין להמון תועלת מהם, והם מונחים לחקור ולחפש ליחידים, כשיגיע אליהם מי שהוא ראוי להם אחד בדור או בדורות... (מאמר ג עג)

מורה נבוכים:

...כי כוונתי, שיהיו האמיתיות מושקפות ממנו ואחר יעלמו, עד שלא תחלוק על הכוונה האלקית, אשר שמה האמיתיות המיוחדות בהשגתו נעלמות מהמון העם, אמר סוד ה' ליראיו. ודע כי הענינים הטבעיים גם כן אין ראוי לגלותם, בלבד קצת התחלותיהם כפי מה שהם עליו בביאור, וכבר ידעת אמרם, ולא במעשה בראשית בשנים. ואילו באר שום אדם הענינים ההם כלם בספר, יהיה כאילו דרשם לאלפים מבני אדם. ולזה הביאו הענינים ההם גם כן בספרי הנבואה במשלים, ודברו בהם רז"ל בחידות ומשלים להמשך אחר דרך ספרי הקדש, בעבור שהם ענינים ביניהם ובין החכמה האלקית קורבה גדולה, והם גם כן סודות מסודות החכמה האלקית, ולא תחשוב שהסודות העצומות ההם ידועות עד תכליתם ואחריתם לאחד ממנו, לא כן, אבל פעם יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום, ואחר כן יעלימוהו הטבעים והמנהגים, עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה שהיינו תחלה... (פתיחה, וראה שם עוד)

...כל שכן שידמה מדמה, שזה הרקיע ומה שעליו הוא למעלה מן השמים, ויהיה הענין יותר נמנע ויותר רחוק משיושג, ואם ילקח לפי נסתרו ומה שנרצה בו, הוא יותר נעלם, שהוא צריך שיהיה מן הסודות החתומים, עד שלא ידעהו ההמון... ולזה לא ארבה בפירושם ולא אשימם פשוטים, שלא אהיה מגלה סוד... (חלק ב פרק ל)

ספר חסידים:

אל תגלה לאוהבך שום דבר שתסתיר משונאיך, אם לא בחנתו פעמים רבות להיות אוהב נאמן, פן יהפך להיות שונאך ויגלה סודך, וסוד אחר אל תגל לשום אדם, אם לא ברשותו. (פה)

...להודיע שאין מגלין סוד לנשים, כי אם לא הגיד לדלילה לא היה נכשל. (תריט)

...ולא יהיה לך אוהב שתגלה לו נסתרות שגלו לך אחרים, כי לך האמינו סוד שלהם ולא להם. (תתקעג)

אם יאמר לך אדם דבר סתר אני יודע, תן לי אמונתך או תשבע לי שלא תגלה, אל תעשה, ואל תהי להוט אחר סתרים וחדושים כי אלה מסירין לב האדם מן התורה. (תתשז)

רבינו יונה:

וחייב אדם להסתיר הסוד אשר יגלה אליו חברו דרך סתר, אף על פי שאין בגלוי הסוד ההוא ענין רכילות, כי יש בגילוי הסוד נזק לבעליו וסבה והפר מחשבתו, כמו שנאמר (משלי ט"ו) הפר מחשבות באין סוד. והשנית, כי מגלה הסוד אך יצא מגדר הצניעות, והנה הוא מעביר על דעת בעל הסוד, ואמר שלמה ע"ה (שם כ') גולה סוד הולך רכיל, רצונו לומר, אם תראה איש שאיננו מושל ברוחו לשמור לשונו מגלוי הסוד, אף על פי שאין במחשוף הסוד ההוא ענין רכילות בין אדם לחברו, תביאהו המדה הזאת להיות הולך רכיל, שהוא מארבע כתות הרעות, אחרי אשר אין שפתיו ברשותו לשמרן. 

עוד אמר, (שם י"א) הולך רכיל מגלה סוד, רצונו לומר, אל תפקיד סודך למי שהולך רכיל, כי אחרי אשר איננו שומר שפתיו מן הרכילות, אל תבטח עליו בהסתר סודך, אף על פי שמסרת דבריך בידו דרך סוד וסתר... (שערי תשובה שער ג רכה)

מאירי:

סודו - עצתו והתדבקותו, סוד יאמר גם על חברת בני אדם. (משלי ג לב)

באין סוד - סוד יאמר על העלמת דבר, על קבוץ אנשים, ובענין העצה נאמר לענין לעשות במתון ובעצת הזקנים. (שם טו כג)

מנורת המאור:

שאלו לחכם אחד היאך אתה בכיסוי הסוד, אמר להם כשיגלה לי אדם סודו, אני חוצב לו קבר בתוך לבי להיות שם לעולם. מעשה בחכם אחד, שהפקיד סודו אצל חכם אחר, אמר לו הבנת את דברי, אמר לו כבר שכחתי מה שאמרת לי, רוצה לומר, הוי בטוח שהסירותיהו מלבי, שלא יצא מפי לעולם.

וכשם שאדם מוזהר שלא יגלה סוד, כך היא עצה טובה לאדם שלא יגלה סודו אפילו לאוהבו. אמרו חכמי המוסר, לעולם הוי זהיר בסודך ואל תגלהו לאדם שבעולם, אפילו שהוא אוהבך, שכן בני אדם אומרים במשליהם, סוד שאינך מפקיד אותו לאויבך, אל תפקידהו אצל אוהבך, כי לפעמים יהפך האוהב לאויב ויגלה הסוד. ועוד אמרו, לא תגלה סודך לא למשכיל ולא לכסיל, כי לפעמים יסכיל המשכיל וכל שכן הכסיל, ועוד אמרו, מעולם לא הפקדתי סודי ביד אדם וגילהו, שלא הייתי מאשים אותו אלא לעצמי, והייתי אומר, אני לא יכולתי להעלים סודי וגליתיהו לאחרים, למה אני מאשים לאחרים שגלוהו. ועוד אמרו, סודו של אדם הוא מסור בידו כעבד, אבל אם יגלהו יהיה הוא עבד לסוד, רוצה לומר, כשהוא נעלם הוא ברשותו, ואחר שיגלהו הוא מתיירא ממנו, כדי שלא תגלה דעתו בקהל רב, על כן יהא זהיר אדם בסודו וגם בסוד חבירו שלא יקרא רכיל... (נר ב כלל ד חלק א פרק ב)

אלשיך:

...ועל הולך רכיל אמר פעמון זהב ורמון, שאפילו סוד של עצמו לא יגלה, כי יתן לבן בריתו מכשול שיגלהו, ורצה לומר אם הסוד מקשקש בקרבך כענבל בזוג אל תגלהו, אלא יהיה כרמון, שגרעיניו כמוסים בתוכו... (שמות כח לא)

של"ה:

והנה עתה באות זה של נאמן רוח לא יהיה העסק בענין משא ומתן באמונה או בענין דבור אמת ושקר, כי כל זה יבא לקמן בעזה"י, רק הדבור עתה להיות נאמן רוח מכסה דבר, ולא כל רוחו יוצא כסיל, יהיה אדם בכל עניניו בעל סוד, לא יגלה נסתריו לשום אדם, ולא יגלה נסתריו של שום אדם הגלוים לו, הוא לא יגלה נסתרים, כמאמר החכם סודך אסירך, ואם תגלהו אתה אסירו... ובפרט בדורות אלו כי בעונותינו הרבים פסקו אנשי אמנה... (שער האותיות אות נ)

רמח"ל:

...ואמר ולית עלמא מתקיימא אלא ברזא, וזה סוד בראשית, ברית אש, והוא, כי הנה כתיב אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, וזה כי חוקים הם דברים שטעמם נעלם, והקב"ה רצה להקים הדברים כך בחוקים, כדי שהס"א לא תוכל להדבק, והנה הסודות הפנימיות של הדברים הניתן רק לצדיקים צריך להקימו כך בדרך סוד, כדי שגם החוקים ישארו בחוקם ולא תוכל הס"א להשיגם. וסוד החוקים הו"ע חקות הפרה, שהיא ממש מה שצריך להעשות בדרך חוק בסוד הגלות לטהר טמאים ולטמא טהורים, וכל שאר החוקים סודם כך, ולכן צריך האדם להיות בעל סוד, כי בהיותו כן גורם לחוקים שבכל ההנהגה לישאר נסתרים מן הס"א, ולכן לא יחרב העולם, כי כבר אין להם כח להגיע עדיהם, אבל מי שמגלה סודות במקום שאין צריך לומר, גם החוקים אינם נשארים בתוקפם, והעולם היה חרב חס ושלום. והנה אם התיקון זה היה נתקן על ידי הדברים של העולם, כל שכן בדברי תורה ובסודות הפנימית, כי יש בסודות עצמם פנימיות עצמם, ופנימיות מפנימיות, ואלו הם רזי דרזין... (אדיר במרום דף כג, ועיין שם עוד)

הגר"א:

ושמח מאשת - כשתבין הסוד תשמח, כשתראה שמה שחדשת על פי הפשט נכון ואין בו יתיר. (משלי ה יח)

הכתב והקבלה:

בסדם - מה שמדובר בחשאי בין מספר אנשים או מאדם לאדם נקרא סוד, מזה הולך רכיל מגלה סוד, מגלה מה שנאמר לו בחשאי, אבל מה שלא נודע כי אם לאחד קרוי סתר או תעלומה. (בראשית מט ו)

מלבי"ם:

ההבדל בין סוד ובין לחש הוא, שסוד מציין דבר סתר שיעלימהו מאחרים, כמו הולך רכיל מגלה סוד, כי הסוד עקרו על ההעלם שלא יגלהו, אף שלא נאמר לו בלחישה מפה לאזן. (הכרמל)

שפת אמת:

במדרש פתח האוהל... וזה שאמר ושבת קדשו הנחילנו בלשון נסתר, שהוא סוד ה', ואחר כך שבת קדשך הנחלתנו, שיהיה לנו בעולם הזה גם כן חלק בהארה זו, דאיתא שבת הוא מעין עולם הבא, וכן רמזו חז"ל מתן שכרה לא עבידי לגלויי. וכן הוא בכל המצוות, אשר קדשנו במצוותיו הוא בסוד המצוות, וצונו בפרט, שעל ידי מעשה המצוה בעולם הזה יהיה לנו דביקות וידיעה בשורשה העליון... (בראשית וירא תרמ"ח)

מכתב מאליהו:

באמת למדנו, שענין זה הוא סוד מסודות התורה, אבל כבר ביארנו, שסוד איננו מה שאין רוצים בשמים לגלות לנו, אלא מה שלא יתכן שיתגלה לנו, בהיותו למעלה מגדרי ההשגה שלנו. כמו שעצם הדבקות איננה מושגת לנו, כך לא נוכל להשיג את מהלך התפתחות והתהפכות השלא לשמה אל הלשמה... (חלק ג הדרך לדבקות סוד, עמוד קמה)