סוכות

(שם מקום).

 

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סכת, על כן קרא שם המקום סכות. (בראשית לג יז)

ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף. (שמות יב לז)

ויאמר לאנשי סכות תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי עיפים הם ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין. ויאמר שרי סכות הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לצבאך לחם... וילכד נער מאנשי סכות וישאלהו, ויכתב אליו את שרי סכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש, ויבא אל אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך, כי נתן לאנשיך היעפים לחם, ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים וידע בהם את אנשי סכות. (שופטים ח ז)

ילקוט שמעוני:

ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה, מרעמסס לסכות מהלך ארבעים פרסה, הולך קולו של משה מהלך ארבעים פרסה... נסעו בני ישראל מרעמסס לסכות לקיים מה שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים. (שמות פרק יב, רח)

סכתה, סכות ממש היו, שנאמר ויעקב נסע סכותה, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים אין סכות אלא מקום, שנאמר ויסעו מסכות ויחנו באתם, מה אתם מקום, אף סכות מקום, רבי עקיבא אומר, אין סכות אלא ענני כבוד, שנאמר כי על כל כבוד חופה, ואין לי אלא לשעבר, לעתיד לבא מנין, וסוכה תהיה לצל יומם ופדויי ה' ישובון. (שם רט)

תרגום יונתן:

ונטלו בני ישראל מן פילוסין ושרו בסכות, אתרא דאתחפיאו שבעת ענני יקרא. (במדבר לג ה)

רמב"ן:

...ולפי דעתי אמר הכתוב כן כי בסוכות היה מתפחד מעשו, כי סכות בעבר הירדן מזרח במלכות סיחון אם הוא המוזכר בספר יהושע, ואם הוא אחר, הנה הוא יותר קרוב לשעיר, ועד היותו בארץ כנען לא שקט לבו... (בראשית לג יח)