סוכנת

תרגום יונתן:

סוכנת - ותהי ליה קריבא. (מלכים א א א)

רש"י:

סוכנת - מחממת, וכן ובקע עצים יסכן בם. (שם)

רד"ק:

סוכנת - ...ויש מפרשים אוצרת, והנראה שיהיה למלך תועלת בה, וכן מה יסכן לך, מה אועיל מחטאתי. (שם)

רלב"ג:

סוכנת - שומרת האוצרות, וכך תוכל לבא לשכב בחיקו ואיש לא ירגיש. (שם)

אלשיך:

סוכנת - תעמד לפניו תמיד ויורגל בה, ולא יתגרה בו יצרו כבדבר חדש. (שם)