סוללה

תרגום יונתן:

סוללה - מליתא. (ישעיה לז לג)

רש"י:

סוללה - שצוברין עפר לפני החומה לבנות כרכום, ועל שם שסוללים וכובשין במקבות שיתקשה, ותרגומו מליתא, על שם שעושין תחלה ב' מחיצות קנים ושופכים העפר ביניהם, ויש פותרין על זריקת אבנים גדולות, אבל לא שייך על זה לשון שפיכה. (שם)

סוללה - תל עפר לראות בתוך העיר ולירות חצים. (יחזקאל ד ב)

רד"ק:

הסוללות - העצים שמשליכים בהם אבנים להכות חומות העיר, ויונתן תרגם תל עפר, שצוברין סביב החומה לעלות משם על החומה. (ירמיה לב כד)

אברבנאל:

סוללה - תותח שיורה אבנים. (יחזקאל ד ב)

מלבי"ם:

סוללה - מקום גבוה שיורים ממנו אל העיר. (ישעיה לז לג)