סולם

(ראה גם: יעקב-חלום)

תלמוד בבלי:

בעי מיניה רב אמי בר אדא הרפנאה מרבה, סולם מכאן ופתח מכאן מהו, אמר ליה הכי אמר רב, סולם תורת פתח עליו, אמר להו רב נחמן לא תציתו ליה, הכי אמר רב אדא אמר רב סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו... (עירובין נט ב, וראה שם עוד)

בעא מיניה רבי אבא מרב נחמן לול הפתוח מן בית לעליה צריך סולם קבוע להתירו או אין צריך סולם קבוע להתירו... (שם עו ב, וראה שם עוד)

היכי דמי סולם המצרי, אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו ארבעה חווקים, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא דסולם המצרי דלא ממעט, אמר ליה לא שמיע לך הא דאמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב משום דהוה ליה דבר שניטל בשבת, וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט, אי הכי אפילו צורי (סולם צורי) נמי, התם כובדו קובעו... (שם עז ב, וראה שם עוד)

בית שמאי אומרים אין מוליכין את הסולם משובך ולשובך אבל מטהו מחלון לחלון, ובית הלל מתירין... (ביצה ט א, וראה שם עוד)

...כדתניא, רבי נתן אומר, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים בביתך. (בבא קמא מו א)

מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה... (בבא בתרא כב ב)

סולם המצרי אין חזקה ולצורי יש לו חזקה... (שם נח ב)

תלמוד ירושלמי:

יהודה ברבי חייה נפק לברא, שאלון ליה סולם של עלייה מהו, אמר לון שרי, כד דאתא גבי אבוה אמר ליה מה מעשה בא לידיך, אמר היתרתי להן סולם של עלייה, ואקים תניי קומוי ותנא, במה דברים אמורים בסולם של שובך, אבל בסולם של עליה אסור (לעלות בו לעליה), מה בין סולם של שובך מה בין סולם של עליה, אמר רבי יעקב בר אחא סולם של שובך אם עשה הוא מלאכתו מאתמול כחושין הן, (ולכך הניח היונים עוד יום כדי שיגדלו), הן סולם של עליה, יכול הוא לעשות מלאכתו מאתמול. אמר רבי יוסה בי רבי בון, סולם של שובך יכול הוא לעמוד עליו ולעשות מלאכתו (ליקח היונים, וניכר לכל שלצורך יום טוב עושה), סולם של עליה אינו יכול לעמוד עליו ולעשות מלאכתו... (ביצה ה א)

רש"ר הירש:

מסתולל - מגזרת סלל, להתנשא למעלה, ומכאן המלה סולם. (שמות ט יז)