סורא

תלמוד בבלי:

ורב בקעה מצא וגדר בה גדר, דרב איקלע לטטלפוש, שמעה לההיא איתתא דקאמרה לחבירתה ריבעה דבשרא כמה חלבא בעי לבשולי, אמר לא גמירי דבשר בחלב אסור... (חולין קי א)