סות

אבן עזרא:

סותה - יש אומרים כמו כסותו, וחסר הכ"ף, והנכון בעיני שהוא מגזרת מסוה, והטעם שמרבה תבואת כרמיו... ותחת מים יכבס ביין לבושו. (בראשית מט יא)

אור החיים:

סותה - ...ואמר סותה, לרמז מדרגה קטנה, שהוא לשון כיסוי ההכרחי, לשון מסוה. (שם)

העמק דבר:

סותה - בגד קטן שאינו מתלבש על כל הגוף, אלא מחצה העליון, שמזיע ביותר, על כן נדרש לכבוס בדם ענבים. (שם)