סיון

זהר:

בחדש השלישי לצאת וגו', שבחדש הזה שולט אוריאל הממונה הגדול, (כי ניסן אייר סיון הם כנגד חג"ת, שבחסד שולט מיכאל, ובגבורה גבריאל, ובתפארת אוריאל), ושלש מאות וששים וחמשה רבבות מחנות עמו, כמספר ימות השנה, וכולם יש להם שס"ה מפתחות של האורות, מאור ההוא היוצא מתוך חשמל העליון הפנימי הגנוז והסתום, שסודות האותיות הקדושות העליונות של השם הקדוש תלויות בו... (יתרו רלה, ועיין שם עוד)

כל שאר המזלות (השולטים בחדשים האחרים), אין להם פה ולשון, (ומזל) הזה יש לו פה ולשון כלולים יחד (תאומים), ועל כן בתורה והגית בו יומם ולילה, כתוב יומם כנגד לשון, (שהוא ז"א), לילה כנגד פה, (שהוא מלכות), והכל כלול יחד, ובהכל עולה סוד התאומים... והכל הוא בסוד אחד, יעקב לוקח בסוד שלו, (שהוא סוד ת"ת קו אמצעי), ב' חדשים ניסן ואייר, והוא נכלל בסוד סיון, שהוא (מזל) תאומים, (כלומר, שלהיותו נכלל בחודש סיון, שהוא כולל ב' החדשים ניסן ואייר, שהם ימין ושמאל, שעל כן נקרא מזל תאומים, נמצא גם יעקב הכלול בו, לוקח ב' חדשים אלו)...

ומשום שיעקב הוא תאומים, ניתנה התורה לבניו בחדש תאומים. והתורה הוא בסוד תאומים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וניתנה בחדש השלישי לעם השלישי, שנכלל במדרגות שלש, (דהיינו שלשה אבות, תורה משולשת, שהיא) תורה נביאים וכתובים, והכל אחד. (שם רלט, ועיין שם עוד)

שפת אמת:

...ואיתא בזוהר הקדש כי חודש סיון שנקרא תאומים רומז על פה ולשון, דמתחברים כחדא, ועל ב' אלו נאמר כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבע, והפה נתקן בחג הפסח, פה סח, והוא תיקון הראשון הוא בהשתתפות הגוף, לכן כתיב לך יודה, הודאה הוא מצד דבר המתנגד, כי הגוף מלמטה נעשה כפוף אל הנפש, וזה החירות בפסח, ואחר כך כל לשון לך תשבע בשבועות, שהוא דביקות הנפש בשורש, וזה השבועה שנשבעין ועומדין מהר סיני, שעל שם זה נקרא שבועות. (שבועות תרס"ד, בסוף)

שם משמואל:

והנה סדר החדשים ניסן אייר סיון, הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה שניסן מזלו טלה, שאין להם אלא קול אחד, אז הוא זמן הריצוי מצד כלל ישראל... אייר מזלו שור, הוא זמן ריצוי כל פרט ופרט לעצמו, ורמזו ז"ל בש"ס ראש השנה כ"ו, בקרן פרה דקאי גילדא גילדא מתחזי כשנים ושלשה שופרות, מורה על התחלקות הפרטים, וסיון מזלו תאומים, אז הוא זמן ריצוי משני הפנים יחדיו, מצד הכלל ומצד הפרט, ועל כן במדרש, (פתיחתא דאיכה סימן כ') כיון שנעשו ישראל כאיש אחד בלב אחד, באותה שעה אמר הקב"ה הרי השעה שאתן תורה לבני... (ויקרא אמור תרע"ב)

פרי צדיק:

...ואחר כך סיון אוזן שמאל, שיהיה אתפני יצר הרע מכל וכל והרע נעשה טוב, וצירוף השם ששייך לח' סיון היוצא מראשי תיבות ידותיו ולצלע המשכן השנית לפאת צפון, צפון רוח שמאל גבורה עלאה נפקא מבינה, גם כן ה' דהשנית ה' עלאה, ובתקוני זהר כשזוכין לשבת עלאה זכאה מאן דעביד לון דירה בתרי בתי לבא ואתפני יצר הרע מן תמן, וזהו אוזן שמאל, שאף השמאל גם כן שמעו ותחי נפשכם... (ראש חודש אייר ו)

והנה בספר יצירה איתא, שחודש סיון נברא באות ז', ואות ז' איתא בזוהר הקדש, מאן זיין דא חרב לה', מלאה דם, והיינו דאות ז' הוא כנגד מדת מלכות... זאת זרח משעיר לישראל החרב לה' מלאה דם לתקן הרב כעס ולהוריק הרע מלב כסיל לשמאלו, ולכן נברא חודש זה שהוא תאומים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה כנ"ל, באות ז', שהוא חרב לה' מלאה דם, ועיקר העצה שיבלע דברי תורה בלב הוא על ידי החשק והצמאון לדברי תורה, וזהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו היום נתנו... (ראש חודש סיון ב, ועיין שם עוד)