סיני

(ראה גם: דור המדבר-מתן תורה, חורב, הר סיני, מתן תורה)

תלמוד בבלי:

אמר ליה אלא מר מהיכא יליף לה, אמר מסיני, דכתיב וישכון כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי, מכדי כתיב ויקרא אל משה ביום השביעי, מאי ששת ימים, זה בנה אב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת ששה. (יומא ג ב, וראה שם עוד)

...אמר ליה תנינא, רבי יוסי אומר לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו, שכן מצינו בהר סיני, שכל זמן שהשכינה שרויה עליו אמרה תורה גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא, נסתלקה שכינה ממנו אמרה תורה במשוך היובל המה יעלו בהר... (תענית כא ב)

אחרים אומרים, כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. (נדרים כ א)

אמר רב יוסף דרשיה רבי מנחם בר יוסי להאי קרא כי סיני... (סוטה כא א)

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה, לבני נח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נח... (סנהדרין נט א)

חזרה שבועה למקומה, להיכן חזרה, אמר רבי אמי רבותינו שבבבל אמרו חזרה שבועה לסיני... (שבועות מז א)

...אלא כך אומרים (אומות העולם) לפניו, רבונו של עולם, כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה כמו שעשית לישראל, דכתיב ויתיצבו בתחתית ההר, ואמר רב דימי בר חמא, מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל, ואמר להם, אם אתם מקבלין את התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם... (עבודה זרה ב ב)

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע... (אבות א א)

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. (שם ו ב)

אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף, וחד אמר עוקר הרים עדיף... שלחו להו סיני עדיף, הכל צריכין למרי חטיא... (הוריות יד א)

...אמרו לו בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. (חולין ק ב)

ראה עוד: הר סיני.

תלמוד בבלי:

...דרבי שמעון בן יוחאי אמר, אלו הוינא קאים על טורא דסיני בשעתא דאתיהיבת תורה לישראל, הוינא מתבעי קומי רחמנא דיתברי לבר נשא תרין פומין, חד דהוי לעי באוריתא וחד דעבד ליה כל צרכיה... (ברכות ח א)

...והיו הדברים שמחין כנתינתן מסיני, והיתה האש מלחכת אותן כלחיכתן מסיני, ועיקר נתינתן מסיני לא ניתנו אלא באש, וההר בוער באש עד לב השמים... (חגיגה ט ב)

מדרש רבה:

...רבנן פתרין ליה בסיני, ויחלום והנה סולם זה סיני, מוצב ארצה, ויתיצבו בתחתית ההר, וראשו מגיע השמימה, וההר בוער באש עד לב השמים. דבר אחר והנה סולם זה סיני, חושבנא דדין כחושבנא דדין... (בראשית סח טז)

למה תרצדון הרים גבנונים (תהלים ס"ח), רבי יוסי הגלילי פתר קרא בהרים, בשעה שבא הקב"ה ליתן תורה בסיני היו ההרים רצים ומדיינים אלו עם אלו, זה אומר עלי תורה ניתנת וזה אומר עלי תורה ניתנת, תבור בא מבית אלים וכרמל מאספמיא... אמר הקב"ה למה תרצדון הרים וגו', כולכם הרים אלא כולכם גבנונים, הדא מה דאת אומר, (ויקרא כ"א) או גבן או דק, כולכם נעשה עבודה זרה על ראשיכם, אבל סיני שלא נעשה עבודה זרה עליו, (תהלים ס"ח) ההר חמד אלקים לשבתו... (שם צט א)

...וכן הוא אומר,(מלאכי א') משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי, בימי מלאכי לא נאמר אלא ביד מלאכי, שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות, וכן ישעיה אמר, (ישעיה מ"ח) מעת היותה שם אני, אמר ישעיה, מיום שנתנה תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת, אלא (שם) ועתה ה' שלחני ורוחו, עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות. ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל א' וא' קבל את שלו מסיני... (שמות כח ד)

...בשלשה שמות נקרא ההר הזה, הר האלקים, הר חורב, הר סיני, הר האלקים למה, ששם הודיע הקב"ה אלקותו, סיני למה, ששנא את העליונים ואהב את התחתונים, חורב למה, שבו נתנה התורה, שנקראת חרב, שנאמר (תהלים קמ"ט) רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם... (שם נא ו)

...ביום חתונתו בסיני, וביום שמחת לבו בירושלים. (שם נב ד)

רבי כהן פתח, בעצלתים ימך המקרה (קהלת י'), על ידי שנתעצלו ישראל מלחנות במחלוקת לפני הר סיני ימך המקרה, וירד ה' על הר סיני... (ויקרא יט ד)

...ופעלכם מאפע, אמר רבי לוי, כל פעולות טובות ונחמות שהקב"ה עתיד לעשות עם ישראל אינם אלא בשביל פועה שפעיתם לפני בסיני, ואמרתם כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע... (שם כז ז)

...דאמר רבי הונא בשם רבי אחא, (תהלים ע"ה) נמוגים ארץ וכל יושביה, כבר היה העולם מתמוגג והולך אלולי שעמדו ישראל לפני הר סיני וכו'. (רות פתיחתא א)

ישקני מנשיקות פיהו, איכן נאמרה... רבי יודא ברבי סימון אמר בסיני נאמרה, שנאמר שיר השירים, שיר שאמרו אותו השירים השוררים, שנאמר (תהלים ס"ח) קדמו שרים אחר נוגנים. (שיר א יב)

...שחורה אני בחורב, שנאמר (תהלים ק"ו) יעשו עגל בחורב, ונאוה אני בחורב, שנאמר (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. (שם שם לה)

אמר לו רבי יהודה דייך מאיר, אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח... ומהו הביאני אל בית היין, אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין, זה סיני, ונתן לי שם דגלי תורה ומצוות ומעשים טובים, ובאהבה גדולה קבלתי אותם. רבי יצחק אמר, אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין, זה סיני, ונתן לי משם התורה שנדרשת מ"ט פנים טהור מ"ט פנים טמא, מנין ודגל"ו, ומאהבה גדולה קבלתיה שנאמר ודגלו עלי אהבה... רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין, זה סיני, ושם ראיתי מיכאל ודגלו, גבריאל ודגלו, וראו עיני טכסים של מעלה ואהבתי אותם... (שם ב יג)

תני רבי שמעון בן יוחאי, בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני, ואמרו (שמות כ"ד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, אותה שעה לא היה בהם לא זבים ולא מצורעין, ולא חגרין ולא סומין, לא אלמין ולא חרשין, לא שוטין ולא שממין, לא טפשין ולא חלוקי לב, על אותה שעה נאמר כולך יפה רעיתי... (שם ד טו)

רבי ברכיה בשם רבי לוי אמר, בשני מקומות פעלו ישראל עם הקב"ה, בסיני פעלו בפיהם ולא פעלו בלבם, שנאמר (תהלים ע"ח) ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו... (שם ז יג)

...אמר רבי ברכיה למה קורין לסיני בית אמי, שמשם נעשו כתינוק בן יומא. (שם ח א)

תני רבי שמעון בן יוחאי כלי זיין היה לישראל בסיני, והיה שם המפורש חקוק עליו... (איכה פתיחתא כד)

מדרש תנחומא:

אמר רבי שמעון בן לקיש, חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני, למה, שכל אותן אוכלוסין, אלולי שראו הקולות והלפידים וברקים וההרים רועשים וקול שופרות לא קבלו עליהם מלכות שמים, וזה לא ראה אחד מכולם ובא ומשלים עצמו להקב"ה וקבל עליו עול מלכות שמים, יש חביב מזה. (לך לך ו)

פרקי דרבי אליעזר:

...שתי קרניו של איל, של שמאל נשמע קולו על הר סיני, שנאמר (שמות י"ט) ויהי קול השופר... (פרק לא)

ירידה הששית שירד לסיני, שנאמר וירד ה' על הר סיני, בששה בסיון נגלה הקב"ה על ישראל בהר סיני, וממקומו נתלש הר סיני ונפתחו השמים ונכנס ראש ההר בשמים, וערפל מכסה את ההר... רבי אליעזר אומר מיום שיצאו ישראל ממצרים היו נוסעים וחונים בחלקלקות, שנאמר (שמות י"ט) ויסעו ויחנו, עד שבאו כלם להר סיני וחנו כנגד ההר, שנאמר ויחן שם ישראל נגד ההר... רבי אליעזר המודעי אומר, מיום שנבראו שמים וארץ נקרא שם ההר חורב, וכשנגלה הקב"ה על משה מתוך הסנה, על שם הסנה נקרא סיני, הוא חורב, ומנין שקבלו עליהם את התורה בהר חורב, שנאמר (דברים ד') יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב... רבי יהושע בן קרחה אומר, משה היו רגליו עומדות בהר וכלו בתוך השמים, כטנדס שהיא פרושה ובני אדם יושבין בתוכה ורגליהם עומדות בארץ, וכלם בתוך האהל, כך היה משה רגליו עומדות בהר וכלו בשמים... (פרק מא)

שוחר טוב:

דבר אחר יסודתו בהררי קדש, יסודתו של עולם בזכות שני הרים של קדושה, הר סיני והר המוריה, אמר רב פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקב"ה להביא לסיני ולתבור ולכרמל וליתן ירושלים בראשן, שנאמר נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים... (תהלים פז)

השם עבים רכובו, בשני עבים בא הקב"ה עם ישראל, אחד בסיני ואחד במצרים, אחד בסיני שנאמר (שמות י"ט) הנה אנכי בא אליך בעב הענן... (שם קד)

...בשעה שעמדו על הר סיני, אמר להם הקב"ה אם אני נותן לכם תורתי מקיימין אתם אותה, אמרו לו הן, אמר להם ערבים אני מבקש מכם, אמרו לו שמים וארץ, אמר להם דבר שמתבטל הוא, שנאמר השמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה, אבל יש לי ערבים טובים, בניכם, אם מקיימים אתם אני מקיימת בבניכם, ואם לאו אני גוזלה מהן, שנאמר (הושע ד') ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני... (משלי ו)

תנא דבי אליהו רבא:

אף כשבא הקב"ה ושכן על הר סיני היה עמו עשרים ושנים אלף מלאכים ממונים על ישראל, ונוטלין כל אחד ואחד מישראל שנים עשר מיל, שנאמר כנשר יעיר קנו וגו'... וכשעמדו אבותינו על הר סיני לקבל את התורה, באותה שעה נזדעזעו ורעדו ופחדו וחרדו חרדה גדולה, שנאמר (שמות י"ט) ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וגו' ויחרד כל העם אשר במחנה וגו'... (פרק כב)

אמונות ודעות:

...ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן וגו', ואלה שלשה שמות להר סיני, לפי שכל הר שהוא משוך כנגד כמה מחוזות הרי שמותיהן מחלקין אותו בשמות, בכך שנקרא כל חלק ממנו בשם המחוז שהוא כנגדו, כך הר סיני הוא הר שהוא כנגד סיני ושעיר ופארן. (מאמר ג פרק ח)

אבן עזרא:

...וככה הר סיני בעבור הסנה... (שמות ג ב)

...ומשה השיבו לא נכון לעשות כן בארץ, רק דרך שלשת ימים במדבר ירחקו, וזה המרחק הוא בין מצרים ובין הר סיני להולך בדרך ישר, ושם זבחו, ככתוב תעבדון את האלקים על ההר הזה, ועוד ויבן משה מזבח תחת ההר, גם המזבח שבנה בחלישת עמלק בהר סיני הוא, כי כתוב ויחנו ברפידים, ושם כתוב הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב... (שם ה ג)

אל נוה קדשך - הוא הר סיני, ששם שכן הכבוד, וכן כתוב ואביא אתכם אלי. (שם טו יג)

ואביא אתכם אלי - שכבודו ירד בהר הזה, והוא הר הקדש, והנה אמר משה תעבדון את האלקים על ההר הזה, והוא נוה קדשך. (שם יט ד)

רמב"ן:

כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא - אף על פי שהיה רחוק מן הסנה, הזהירו בזה, כי נתקדש כל ההר ברדת השכינה אל ראש ההר, כאשר בשעת מתן תורה, ומשה בהר היה, כי שם עלה, שנאמר ויבא אל הר האלקים חרבה, והסנה היה בראש ההר, והנה כלו קדוש ואסור בנעילת הסנדל... (שמות ג ה)

ויפגשהו בהר האלקים - הנה הר סיני בין מדין ובין מצרים. (שם ד כז)

ה' אלקינו דבר אלינו בחורב - על דעתי חורב שם מקום קרוב להר סיני, ששם ישבו ישראל בשנה ההיא, כי המדבר היה גדול, ושם ההר אשר חמד אלקים ושמו סיני, ועל כן נקרא כל המדבר מדבר סיני, כאלו הוא מדבר הר סיני... ואפשר שגם ההר גם המדבר יקראו סיני, כי שם אילני הסנה רבים, ושם סמוך להר מקום או עיר מושב ששמו חורב, ושם עמדו, והכתוב שאמר ויבא אל הר האלקים חרבה, שבא אל הר חורב אשר שם הר האלקים, והסנה היה בהר, ומשה היה בחורב, המקום אשר לפניו קרוב אשר לו עמד שם מחנה ישראל שנה, ולפיכך אמר אסורה נא ואראה, שיסור מחורב עד ההר, ופעמים יקרא הכתוב ההר כן, כמו שאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, כלומר מן ההר אשר בחורב, בתחומו או לפניו, או ששם על הארץ חורב, וההר בתוכה... רק רבי אברהם אמר כי חורב הוא הר סיני, כי מפני החורב והיובש יהיה שם הסנה, ויקרא בשני שמות, ושניהם שוים בטעם. (דברים א ו)

אברבנאל:

והתורה ניתנה בסיני מד' סבות, א' סמוך לנסים, כפי שזכרנו, ב' שהמקום מוכן ומשופע ביותר להשגחה, כענין שער השמים או עיני ה' אלקיך בה, ג' מפאת הזמן... ד' נתנה במקום הפקר, שהתורה היא לכל הבאים לחסות בה, שגם לאומות העולם חלק בה, ושלא יריבו השבטים לומר בחלקי נתנה... (שמות יט א)

ספורנו:

הנה מקום אתי - מקום מוכן למראות אלקים, כאמרם ז"ל (מגלה פרק הקורא) על מערה שעמדו בה משה ואליהו, שהיא מי' דברים שנבראו בין השמשות. (שם לג כא)

מהר"ל:

...ואין לתלות המסירה רק שהיה למשה אמצעי מיוחד, הוא הר סיני, שממנו ראוי שתבא התורה אליו, כמו שיתבאר בסמוך, וסיני היה מיוחד לקבלת התורה, כמו שיתבאר, אבל בודאי לענין הקבלה מן השי"ת לא היה משה מיוחד... ולפיכך אמר משה קבל תורה מסיני, כי לקבלת תורה מסיני בודאי יש למשה צירוף מיוחד, דהיינו לקבל התורה מסיני הר האלקים, ומשה נקרא גם כן איש אלקים, לכך ראוי שתבא התורה מהר סיני אל משה, כמו שבארנו בספר גבורת השם, אצל ומשה היה רועה את צאן יתרו אחר המדבר, ולכך אמרו משה קבל תורה מסיני, ולא אמרו משה קבל תורה בסיני, כי לא בא לומר באיזה מקום קבל משה התורה, אבל בא לומר, כי סיני הוא מיוחד למשה, ויש צירוף אל משה, שעל ידי הר סיני בא למשה התורה מן הנותן... ולא אמר משה קבל תורה מהר, שלא היה מתדמה הר סיני לשום הר, ואם אמר הר סיני, היה משמע שיש לו דמיון אל הר אחר, שהרי נקרא בשם הר, ונכנס תחת סוג אחד עם שאר הרים, ולכך לא אמר הר סיני... (דרך חיים א א)

...ואמר תא אחוי לך טורא דסיני, רוצה לומר ענין הר סיני ומעלתו, שהיה מקבל מן השכל המכיר הדבר לפי מה שהוא, והיה עומד על מהות מעלת הר סיני. ואמר דחזאי דהדרין ליה עקרבי וקיימין כי חמרא חיוורתא, וביאור ענין זה, כי העקרב שהוא הממית, כמו שאמרו עקיצתן עקיצת עקרב, ודבר זה הוא ההעדר, והוא שמפסיק בין האדם ובין הר סיני, כי מעלת הר סיני כאשר יבחן עצם מעלתו הוא כל כך גדול, עד שאין מגיע שם מעלת האדם, ושם יקבל האדם העדר לפי גבהות ומעלת הר סיני... והיינו דקאמר שהיה סביב הר סיני עקרבא כמו חמרתא, לומר, שהעדר בין סיני ובין האדם העדר מוחלט, לכך נתן לו שני תארי העקרבים, שממיתין ומסלקין נפש האדם וגם הם מסלקים גוף החמרי שלו, ודבר זה העדר גמור, כי כאשר יבחן מדריגת הר סיני יש לאדם במדריגה עליונה זאת העדר גמור, עד שאין לאדם שם מציאות כלל, כי כאשר יבחן האדם מצד העליונים, אין לאדם מציאות באותה מדריגה כלל... (חדושי אגדות בבא בתרא עד א, וראה שם עוד)

רש"ר הירש:

בהר סיני - ביחזקאל נקרא המזבח הראל, ויש לשער שהמזבח נקרא הר סיני, וכן בתהלים ס"ח ה' בם סיני בקדש, והתמיד הוא כמו "נעשה ונשמע" מחודש בכל יום של מתן תורה שבהר סיני... (במדבר כח ו)