סלה   לעולם

תלמוד בבלי:

תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית... סלה דכתיב כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה' צב-אות בעיר אלקינו אלקים יכוננה עד עולם סלה. (עירובין נד א)

תרגום יונתן:

סלה - לעלמין. (תהלים ג ג)

אבן עזרא:

סלה - יש מפרשים נצח, ואינו, והמתרגם לאחרים אמר שהמלה רק לתקון טעם הנגון, ולכן אינה במקרא, והנכון שפירושה אמת, או כן הוא. (שם)

רד"ק:

סלה - יש מפרשים לעולם, לאבן עזרא אמת, ולדעתי לשון הגבהה, מלשון סולו סולו, וכאן לשון הרמת קול המזמור. (שם)

סלה - הרמת קול בנגון. (שם ז ו)

מאירי:

סלה - נראה שפירושו לנצח או לעולם, על אורך זמן לעתיד, למפרע או לשעבר. (שם ג ט)

מלבי"ם:

במזמור ג' חלקים, וכל אחד מסתיים במלת סלה. (שם ג א)

...ומסיים הענין במלה סלה. (שם שם ג)

רש"ר הירש:

סלה - אם נשוה כל המקומות בם מופיעה המלה פירושה בערך כמו מקף, חשוב עוד פעם על כך, מלשון סלל, הרם, או הנח מה ששמעת לסל, חשוב על כך ואחר כך המשך. (שם)

הכתב והקבלה:

לעולם - עולם מלשון עילוי וגבהות, וכן עד תאות גבעות עולם ועוד, ובא על נצחיות, שהיא ההתעלות האמיתית, וכן שם סלה מלשון לא תסולה בכתם אופיר, וכן מלת עד על הנצחיות, מענין ותבואי בעדי עדיים... (שמות כא ו)