סלמנדרא

מדרש תנחומא:

בריות הגדלות באור ואין גדלות באויר, ואיזו זו סלמנדרא, כיצד, הזגגין העושין את הזכוכית כשהן מסיקין את הכבשן שבעה ימים ושבעה לילות רצופין, מכובד האור יוצא משם בריה הדומה לעכביש, והבריות קורין אותה סלמנדרא, אדם סך ידו מדמה או אחד מאיבריו, אין האור שולטות באותו מקום, למה על שתחילת בריאתה מן האור, מכאן אמרו חז"ל, תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרא, ומה סלמנדרא, על שתחלת בריאתה מן האור הסך מדמה אין האור שולטת בו, תלמידי חכמים שומרי תורה שהיא דת אש ונתנה מיד אש אוכלה, ולומדיה בית יעקב אש על אחת כמה וכמה, לכך נאמר מה גדלו מה מעשיך ה'. (וישב ג)