סלסל

תלמוד בבלי:

לא הוו ידעי רבנן מאי סלסלה ותרוממך, שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לההוא גברא דהוה מהפך במזייה, עד מתי אתה מסלסל בשערך. (מגילה יח א)

תרגום יונתן:

סלסלה - חבביה. (משלי ד ח)

רש"י:

סלסלה - חפשה, חוזר עליה לדקדק בה. (שם)

אבן עזרא:

סלסלה - רוממה, לשון סולו לרוכב בערבות. (שם)

רלב"ג:

סלסלה - דרוך וסלול בה תמיד. (שם)

מאירי:

סלסלה - הפוך והפוך בה, ויש מפרשים ענין הרמה, ונראה שהוא מלשון סלסול, שיסלסל החכמה במדות נכבדות. (שם)

מצודת דוד:

סלסלה - תמשמש בה בקביעות. (שם)

מלבי"ם:

סלסל הוא מלשון רוממות, כמו סולו סולו המסלה, שהוא מענין הרמה, ונכפל הפ"א והעי"ן כמו סלסלה ותרוממך, יצייר בלבו חשיבות החכמה ורוממותיה, וכנגד זה גם היא תרומם אותו. (הכרמל)