סמיכות

ספרי:

רבי עקיבא אומר כל פרשה שהיא סמוכה לחברתה למידה הימנה, רבי אומר הרבה פרשיות סמוכות זו לזו, ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב, כיוצא בו אתה אומר הן בני ישראל לא שמעו אלי, אמר לו המקום ושמעו לקולך... (בלק קלא, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

דאמר רבי יוחנן סמוכין מן התורה מנין, שנאמר סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג, שאם יאמר לך אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו, אלא הוה, הכא נמי הוה. (ברכות י א)

ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נסמכו אהלים לנחלים, דכתיב כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע וגו', לומר לך, מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלין מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות. (שם טו ב)

אמר רב כהנא גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה, כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא תסור... (שם יט ב)

...והאמר רב יוסף אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה, במשנה תורה דריש... (שם כא ב, וראה שם עוד)

תניא רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אמר חזקיה בריה דרבי פרנך אמר רבי יוחנן, למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות, לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו... (שם סג א)

אמר רבי אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת. אמר רבי אלעזר למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה, מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרת. (מועד קטן כח א)

...אמר ליה יפת תאר רחמנא שרייה, אמר ליה לא דרשת סמוכין, דסמיך ליה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר ומורה. (סנהדרין קז א)

ואמר רבי עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה, לומר כך מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין, כתונת מכפרת על שפיכות דם... (זבחים פח ב, וראה שם עוד)

תלמוד ירושלמי:

אלא כיי דמר רבי יוחנן כל מילא דלא מחוורא מסמכין לה מן אתרין סגין. (ברכות יד ב)