סנבלט

ראה: נחמיה ב י ויט, ג לג והלאה, ד א והלאה, ו א והלאה.