סנה

(ראה גם: משה-בסנה)

אבן עזרא:

הסנה - להגאון מין קוץ, ורצון שוכני סנה על השמים... ולדעתי כל סנה מין קוץ יבש, וככה בלשון ישמעאל, וככה הר סיני, בעבור הסנה... (שמות ג ב)

מבעלי התוספות:

מתוך הסנה - שאי אפשר לעשות ממנו צלמים לעבודה זרה. (שם)

מהר"ל:

... ורצה לומר, כי אדרבא יותר מיוחד הסנה לגלוי השכינה, שהיא בכל מקום, וכאשר נגלה השכינה בסנה, מוכח שאין מקום מיוחד אל השכינה, אבל אם נגלה באילן חשוב, יש לחשוב שמציאות כבודו דוקא באילן חשוב זה, נמצא כי הסנה הוא דבר כולל ביותר ואינו פרטי, ולכך ראוי שם גלוי שכינה... ורבי אליעזר מפרש שם, כי לכך נגלה עליו בסנה, מפני שהיה הגלוי הזה לצורך ישראל, כדי לגאול אותם, ולכך היה הגלוי כפי שהיו ישראל באותו זמן, ולפיכך אמר מה סנה שפל מכל האילנות, כך ישראל ירודים מן כל האומות, וזהו כמו שהתבאר למעלה... ועוד אמרו מה הסנה עושה קוצין ועושה וורדין, כך ישראל יש בהם צדיקים ויש בהם רשעים. ביארו בזה, כי יש דמיון גדול בין ישראל לסנה, כי הסנה יש בו קוץ ויש בו ורד, כי הסנה נוטה לשני דברים מתחלפים, כן יש בישראל צדיקים ורשעים... (גבורות ה' פרק כג)