סניגור וקטיגור

(ראה גם: אלקים-דין, בית דין, דין)

תלמוד בבלי:

אין קטיגור נעשה סניגור. (ברכות נט א)

...שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטין של אדם, תשובה ומעשים טובים, ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול, שנאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת וגו'. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול, שנאמר מליץ אחד מני אלף. (שבת לב א)

אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים... (כתובות קיב ב)

אמר אביי יאמרו כסף מכניס כסף מוציא, סניגור יעשה קטיגור. (קידושין ה א)

אמר רבי אלעזר ברבי יוסי כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה שלום גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים... (בבא בתרא י א)

דיני ממונות הכל מלמדין זכות וחובה, דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה, דיני ממונות המלמד חובה מלמד זכות והמלמד זכות מלמד חובה, דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה... (סנהדרין לב א)

אומר אחד יש לי ללמד עליו זכות, הלה מניף בסודרין והסוס רץ ומעמידן, ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות מחזירין אותו אפילו ארבע וחמש פעמים, ובלבד שיש ממש בדבריו. (שם מב ב)

תנו רבנן מניין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו, תלמוד לומר מדבר שקר תרחק, (רש"י: אם דן דין ולבו נוקפו, לא יחזיק דבריו להביא ראיות להעמידם)... (שבועות ל ב)

רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד... (אבות ד יא)

אמר רבי שמעון... למה באה (חטאת) לפני עולה, לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו. (זבחים ז ב)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי לוי זה שהוא נוטל לולב גזול למה הוא דומה, לאחד שכבד את השלטון תמחוי אחד ונמצא משלו, אמרו אי לו לזה שנעשה סניגורו קטיגורו. (סוכה יב א)

...אבל הקב"ה אינו כן, אמרו בית דין היום ראש השנה, הקב"ה אומר למלאכי השרת העמידו בימה יעמדו סניגורין יעמדו קטיגורין, שאמרו בני היום ראש השנה... (ראש השנה ז ב)

מדרש רבה:

קץ כל בשר בא לפני... הגיע קטיגוריא שלהן לפני... (בראשית לא ה)

וישבו שם, אמר רבי חלבו בכל מקום שאתה מוצא נחת רוח השטן מקטרג, אמר רבי לוי בכל מקום שאתה מוצא אכילה ושתיה השטן מקטרג. (שם לח ט)

אמר רבי אליעזר בן יעקב מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה. (שם צא יב)

מדת בשר ודם שנים עומדים בפני המלך אחד מלמד קטיגוריא שלו ואחד סניגוריא שלו, לא כל המלמד קטיגוריא מלמד סניגוריא, ולא המלמד סניגוריא מלמד קטיגוריא, אבל הקב"ה אינו כן, הוא מלמד סניגוריא הוא מלמד קטיגוריא, הוא הפה שאמר (ישעיה א') הוי גוי חוטא, הוא הפה שאמר (שם כ"ו) פתחו שערים ויבא גוי צדיק... (שמות טו כט)

אמר רבי יוסי למה מיכאל וסמאל דומין, לסניגור וקטיגור עומדין בדין, זה מדבר וזה מדבר, גמר זה דבריו וזה דבריו ידע אותו הסניגור שנצח, התחיל משבח את הדיין שיוציא איפופסין, בקש אותו קטיגור להוסיף דבר, אמר לו הסניגור החרש ונשמע מן הדיין, כך מיכאל וסמאל עומדים לפני השכינה והשטן מקטרג ומיכאל מלמד זכותן של ישראל, והשטן בא לדבר ומיכאל משתקו, למה שנאמר (תהלים פ"ה) אשמעה מה ידבר הא-ל ה' כי דיבר שלום אל עמו... (שם יח ה)

משל לאחד שהיה לו עסק לפני המלך והיה לו סניגורין מפייסין עליו, כך אדם עושה מצוות והוא בן תורה וגומל חסדים, והשטן עומד ומקטרגו וסניגורין עומדין כנגדו ומלמדין זכות, שנאמר (משלי י"ח) מתן אדם ירחיב לו, מה שהוא עושה עם העניים מסייעין אותו... (שם לא א)

אמר רבי חמא בר חנינא הסניגור הטוב מסביר פנים בדין, משה אחד משני סניגורין שעמדו ללמוד סניגוריא על ישראל, והעמידו פנים כביכול כנגד הקב"ה, משה ודניאל... רבי ברכיה אמר שתים, אחת בשם רבינו ואחת בשם רבי שמואל בר נחמן, רבינו אמר למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיה דן את בנו, והיה הקטיגור עומד ומקטרג, מה עשה הפדגוג של בן, כיון שראה אותו מתחייב, דחף את הקטיגור והוציאו לחוץ, ועמד לו במקומו מלמד על הבן סניגוריא, כך בשעה שעשו ישראל את העגל היה השטן עומד ומקטרג בפנים, ומשה עומד מבחוץ, מה עשה משה, עמד ודחף את השטן והוציאו לחוץ ועמד במקומו... (שם מג א)

אמר רבי אחא הדא רוח הקדש סניגוריא היא, מלמדת זכות לכאן ולכאן, אומרת לישראל אל תהי עד חנם ברעך, ואחר כך אומר להקב"ה אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו. (ויקרא ו א)

...לפי ששרי אומות העולם באין ומקטרגין על ישראל לפני הקב"ה, ואומרים לפניו, רבונו של עולם, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה... השטן גימטריא שס"ד, שכל ימות השנה השטן מקטרג, וביום הכפורים אינו מקטרג... (שם כא ג)

...כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בראש השנה, ולית אנן ידעין מאן נצח, אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן, אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא... (שם ל ב)

...דבר אחר, אמר לפניו, רבונו של עולם, יודע אני שאתה אוהב את בניך ואין אתה מבקש אלא מי שילמד עליהן סניגוריא, אמר רבי סימון למה הדבר דומה, למלך ובנו שהיו נתונים בקיטום והפדגוג של בנו נתון בטרקלין, היה המלך צווח הניחו לי שאהרוג את בני, אינו מבקש אלא מי שילמד עליו סניגוריא, כך הקב"ה אומר למשה ועתה הניחה לי... מיד ויחל משה. (דברים ג יד)

רבי יהודה ברבי אלעי בשם רבי יהושע בן לוי באותה שעה אליהו זכור לטוב יושב ומלמד סניגוריא, ואומר להם אמרו לפניו, רבונו של עולם, אי זו מדה מרובה מדת הטובה או מדת הפורענות... אמר להם יפה למדתם סנגוריא, יבואו אצלכם... (קהלת ד א)

ולמלך אין שווה להניחם, כל מה שהיה המן מקטרג את ישראל מלמטה, היה מיכאל מלמד עליהם סנגוריא מלמעלה, אמר לפניו, אין בניך מתקטרגין לא על שעבדו עבודה זרה... אלא אין מתקטרגין אלא על שהן משמרין את דתותיך... (אסתר ז)

אמר רבי איבו, אמר הקב"ה עתיד אני לעשות לישראל סניגור בין אומות העולם... (שיר ח יא)

מדרש תנחומא:

אמר רבי פנחס הכהן בר חמא, אין הקב"ה חפץ לחייב כל בריה, שנאמר (יחזקאל י"ח) כי לא אחפוץ במות המת... תדע לך שבזמן שהבריות חוטאין ומכעיסין לפניו והוא כועס עליהן, מה הקב"ה עושה, חוזר ומבקש להן סניגור שילמוד עליהן זכות, ונותן שביל לפני הסניגור... מיד התחיל אברהם ללמד עליהן סניגוריא, שנאמר ויגש אברהם ויאמר... (וירא ח)

ויעבר ה' על פניו ויקרא, למד משה היאך ילמד סנגוריא על ישראל... אמר הקב"ה בעולם הזה למדתי למשה סניגוריא, ולעתיד אני מדבר בצדקה וגו' (ישעיה ס"ג). (תשא לב)

בלעם הרשע הוא היה סניגורן של אומות העולם, ועל ידי האומות הוא מדבר... (צו א)

מהו והא-ל הקדוש נקדש בצדקה, שהוא מתקדש בעולמו בצדקה שהוא מלמד על ישראל סניגוריא... (קדושים א)

פסיקתא:

...מיד ירד משה, נטל את העגל ושחקו וזירה אותו על פני המים, ואחר כך מלמד סנגוריא, למה ה' יחרה וגו'... כיון ששמע משה כך, חגר את מתניו בסניגורא ובא לו אצל הקב"ה, אמר לו, רבונו של עולם, מאבד אתה את בניך מן העולם, הזכיר כמה טרחת בהם עד שהוצאתם... כיון שלימד עליהם התנחם הקב"ה... אמר לו הקב"ה, חייך הואיל ולימדת עליהם סניגורא, על ידיך אני מרומם ונושא את ראשם, כי תשא את ראש בני ישראל. (פרק י)

דבר אחר עיניך תחזנה מישרים, אמרו ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אתה יושב בדין ודן אותנו, וקטגורים עומדים לפניך וסניגורים לפניך, אילו אומרים זכות ואילו אומרים קטיגוריא, אל תתן עיניך אלא במלמדי סניגוריא, אמר להם הקב"ה חייכם וכך אני עושה... דבר אחר למה עשרה, כנגד עשרת הדברות שקבלו בסיני, שהם סניגורים של ישראל, שלא קיבלו אותם אומות העולם, וישראל קיבלו אותם מאהבה... כך בניך אפילו יש להם כמה קטיגורים אני מכניס בזו ומוציא בזו, אמר להם משה כך השופר סניגורת לכם... (פרשה מ)

שוחר טוב:

...בא יום שבת נעשה לו סניגור, ואמר לפני הקב"ה, רבון העולמים, בששת ימי המעשה לא נענש אדם בעולם ובי אתה מתחיל... (תהלים צב)

ילקוט שמעוני:

אמר רב אחא מצינו שכל המלמד סניגוריא על ישראל הקב"ה מרוממו בעולם, דכתיב ולכן ירום לרחמכם, ממי אתה למד, מאחימעץ, דכתיב ואחימעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה... (דברים פרק לג, תתקנ)

לעתיד לבא באים שרים ומקטרגים על ישראל, ואומרים לפני הקב"ה, רבונו של עולם, וכי יש לפניך משוא פנים, אם אלו עובדי עבודת אלילים, אף אלו עובדי עבודת אלילים... באותה שעה מיכאל סניגורן של ישראל משתתק, שנאמר בעת ההיא יעמוד מיכאל העומד על בני עמך, שהוא עומד ללמד סניגוריא על ישראל והוא משתתק, ואין יעמוד אלא שתיקה, וכיון שהוא משתתק אומר הקב"ה מיכאל נשתתקת, ואין אתה מלמד סנגוריא על בני, חייך שאני מלמד ומדבר עליהם בצדקה ומושיען, שנאמר אני מדבר בצדקה רב להושיע... (ישעיה פרק סג, תתקז)