סנפירינון

(ראה גם: משה-מטה)

ילקוט שמעוני:

רבי יהודה אומר כל גזירה וגזירה שעתידה להנתן בירושלים תהא נאה כסנפירינון הזה, אמר רבי פנחס תאמר שהסנפירינן הזה רך הוא, מעשה באחד שירד לרומי למכור סנפירינון, אמר לו הלוקח על מנת לבדוק, אמר לו על מנת כן, מה עשה, נטלו והניחו על הסדן והיה מכה עליו בפטיש, נבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר לא חסר. (ישעיה פרק נד, תעח)