סף

מכילתא:

...ואין סף אלא אסקופא, בתתם את ספם תחת ספיי, וכתיב וינועו אמות הספים, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אין סף אלא כלי, שנאמר והספים והמזמרות והמזרקות וגו'... (בא פרשה ו)

תרגום יונתן:

בסף - דבמן פחרא. (שמות יב כב)

רש"י:

הספים - אומר אני שהם אגנות לקבל הדם, ויש מפרשים כדים, כתרגום יונתן קוליא, וכן וכדה על שכמה, וקולתה. (ירמיה נב יט)

אבן עזרא:

...ויש אומרים שהפסח היו שוחטים בסף השער, וטבלו האזוב בו ויגיעו אל המזוזות, כמו וימד סף השער, ואחרים אמרו כי הוא כלי, ועליו היו שוחטים, כמו משכב וספות. (שם)

מלבי"ם:

עובי החומה במקום הפתח קרוי סף, בין בצדדים בין למטה, כמו וידיה על סף הבית, שהוא האסקופה, ומזוזה נקרא המקום שמחברים הדלת ונותנים שם לוחות עץ, ויבאו תמיד דלת ומזוזה יחד... (הכרמל)