ספיח

(ראה גם: שמטה)

תרגום יונתן:

ספיח - כתי שביק חצדיכון. (ויקרא כה ה)

רש"י:

ספיח - צמחים. (מלכים ב יט כט)

אבן עזרא:

ספיח - ידוע, מגזרת ספחני נא. (ויקרא כה ה)

רמב"ן:

ספיח - לרש"י השומר שדהו ופירותיו בשביעית אין הפרות נאסרים, וכן כתב ביבמות ובסוכה, וכן הוא דין התורה, והנכון בפסוק שענבי נזיריך הוא כמו ספיח, ולא תבצור כמו לא תקצור, ויזהיר בשדה ובכרם. ונקרא ספיח, שהוא נספח לקציר שנה שעברה... (שם, וראה עוד: שמטה)

מלבי"ם:

ספיח מציין צמח הצומח מאליו, והושאל גם על האבנים, שהם ספיחי הארץ, שהעפר על הארץ יתדבק ויתקשה ויתהוה ממנו אבנים, כמו (איוב י"ח) אבנים שחקו מים תשטוף ספיחיה עפר ארץ. (הכרמל)