ספיר

(ראה גם: אבן, יהלום)

תלמוד בבלי:

דתניא רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל הצבעונים, מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד, דכתיב ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו וגו', וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא. (חולין פט א)

מדרש רבה:

אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם, ספיר זה דבר קל הוא, אמר רבי פנחס מעשה באדם אחד שהלך למכור ספיר ברומי, אמר לו הלוקח על מנת לבודקו אקחנו, נתנו על גבי הסדן והתחיל מקיש עליו בפטיש, ונבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר עמד במקומו. (איכה ד י)

שוחר טוב:

ויסדתיך בספירים (ישעיה נ"ד) מרביץ בפוך אבני כחלא. (תהלים פז)

רד"ק:

ספירים - לרס"ג לבנה ולאבן עזרא אדומה, ויונתן תרגם אבני טבן. (ישעיה נד יא)

רבינו בחיי:

לבנת הספיר - וספיר הוא אבן יקרה לדעת רבינו סעדיה גאון ז"ל, ולכן אמר לבנת מלשון לובן, וענינו זכות גדול שהאור נראה מאחריו. אבל דעת החכם רבי אברהם ז"ל כי ספיר הוא תכלת, ואמר כי לבנת אינו מלשון לובן, אלא כלשון ואתה קח לך לבנה, ואמר לבנת הספיר כמו שראה יחזקאל אבן ספיר... (שמות כד י)

מהר"ל:

והרמב"ם כתב בספר מורה נבוכים כי מה שכתוב בתורה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, רוצה לומר ותחת סבתו שמסובב ממנו החומר הראשון, ונקרא לבנת הספיר, שמפני שספיר פשוט ואין גוון בעצמו מקבל כל הגוונים, וכן החומר הראשון לפשיטותו מקבל הצורה בזה אחר זה, ועם שבעיקר הפירוש אין דעתי נחה בפירושו, מכל מקום מדבריו ראיה לדברינו, שהחומר הפשוט שהוא החומר הראשון נקרא ספיר, שמקבל כל הגוונים... (חידושי אגדות סנהדרין צח א)