ספרד

תרגום יונתן:

אשר בספרד - באספמיא. (עובדיה א כ)

אבן עזרא:

...וספרד תרגם יותנן אספמיא, וזה מגלות טיטוס. (שם)

אברבנאל:

וראוי שתדע, כי אירקוליש הגדול שהיה ביון ויצא לכבוש העולם מלך בספרד, ונכסף שוב למולדתו והיה מהשרים שהחריבו את טרויא בפעם הג', ונתן מלכותו לבן אחותו שנקרא אישפאן, ובתו נשאה לאחד משרי יון, שהיו בחורבן ירושלים, והביא גולים למחוז אנדאלוזיה ובנו את לוזינה על שם לוז, ואת טוליטולא על טלטולם, ולא חזרו לבית ב' שלא היתה גאולה שלמה, ומשם התפשטו לצרפת ואנגליה, ועליהם אמר וגלות החיל הזה וגו' עד צרפת וגלות ירושלים אשר בספרד בעובדיה א', ועוד. ומצאתי בספרי מלכי ספרד הקדומים שבחורבן ב' הגלה הקיסר נ' אלף בתי יהודים לספרד. (מלכים ב כה כט)

אומר לצפון תני - לדעתי רומז בפרשה זו גם מה שקרה לגלות ירושלים בספרד, שנשתמדו מהם כפלים כיוצאי מצרים מתוקף הצרות, ולבם נכון עם ה' ונבא הנביא שישובו לה', ועל זה אמר כי תעבר במים וגו', אלו המים הזדונים שנטבלו בהם, וכי תלך במו אש ששרפו מהם לאלפים, והבטיחם הנביא שהחסידים בהם ימלטו לארץ ישמעאל והתוגר וישובו שם... וראינו שה' העיר רוח כל מלכי המערב לגרש היהודים מארצותיהם, התחיל באנגליה, ואחר כך בצרפת כמה פעמים, ורלב"ג העיד שנתגרשו כפלים כיוצאי מצרים, ומקרוב גורשו מדוכסוס סבוי לונברדיה וטושקנא, וכולם עוברים נגד ארץ ישראל, ובאופן זה מתקבצים על ארצנו הקדושה, זהו שאמר אומר לצפון תני. (ישעיה מג ו)

בספרד - שהלכו לשם מחורבן בית ראשון, שהוליכם פירו מלך ספרד והושיבם במחוזות בלוזינא, באנדלוסיא ובמחוז טוליטולא, ולא זכר אנגליטירא שהלכו אז גם לשם, כי נחשבת לחלק מצרפת אז... (עובדיה א כ)