ספרים חיצוניים

(ראה גם: אפיקורוס, ספר)

זהר:

אמרתי להם, בני, הדברים שבספר קרובים לדברי תורה, אבל יש לכם להתרחק מספרים אלו, כדי שלא יטו לבכם לאלו העבודות ולכל אלו הצדדים שאמר כאן, אולי חס ושלום תסורו מאחר עבודת הקב"ה. כי כל הספרים האלו מתעים בני אדם, משום שבני קדם חכמים היו, וירושת החכמה הזו ירשו מאברהם שנתן לבני הפלגשים, שכתוב ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וגו', ולאחר כך נמשכו בחכמה זו לכמה צדדים... (וירא פח)

...רבי חייא אמר, ושם אלהים אחרים זה מי שעוסק בספרים אחרים, שאינם מצד התורה, לא ישמע על פיך, שאסור אפילו להזכירם וללמוד מהם טעם, וכל שכן (טעם) על התורה. (משפטים תקמג)

ספרי:

...והלא דברים קל וחומר, ומה להטיל שלום בין איש לאשתו אמר המקום ספר שנכתב בקדושה ימחה על המים, ספרי מינים שמטילים איבה ושנאה וקנאה ועול דבבות על אחת כמה וכמה שימחו מן העולם. רבי ישמעאל אומר ספרי מינים כיצד הוא עושה, קודר את האזכרות ושורף את השאר, רבי עקיבא אומר שורף את כולו, מפני שלא נכתב בקדושה... (נשא טז)

תלמוד בבלי:

אמר רבי אליעזר ברבי יוסי בדבר זה זייפתי ספרי מינים, שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה, אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום, שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה, הרי הוא אומר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה, הכרת תכרת בעולם הזה, עונה בה לאימת, לאו לעולם הבא. (סנהדרין צ ב)

רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצונים (אין לו חלק לעולם הבא), תנא בספרי מינים, רבי יוסף אמר בספר בן סירא נמי אסור למיקרי... (שם ק ב)

תלמוד ירושלמי:

הגיליונים וסיפרי מינין, אית תני קורע אזכרותיהן ושורפן, אית תניי תני שורפין הן ואזכרותיהן, אמר רבי טרפון אקפח את בניי, שאם יבואו לביתי שאני שורפן הן ואזכרותיהן... זה מדרש דרשו, ומה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמר הכתוב השם שנכתב בקדושה ימחה על המים, סיפרי מינין שמטילין איבה ותחרות ומחלוקת בין ישראל לאביהן שבשמים אינו דין שישרפו הן ואזכרותיהן. (שבת עט ב)

רבי עקיבה אומר אף הקורא בספרים החיצונים, כגון ספרי בן סירא וסיפרי בן לענה אבל ספרי המירס וכל ספרים שנכתבו מיכן והילך הקורא בהן כקורא באיגרת, מאי טעמא ויותר מהמה בני היזהר וגו', להגיון ניתנו, ליגיעה לא ניתנו. (סנהדרין נ א)

מדרש רבה:

ויותר מהמה בני הזהר וגו', אמר הקב"ה כ"ד ספרים כתבתי לך, הזהר ואל תוסף עליהם, למה עשות ספרים הרבה אין קץ כל מי שקורא פסוק שאינו מכ"ד ספרים כאילו קורא בספרים החיצוניים, הוי הזהר עשות ספרים הרבה, שכל העושה כן אין לו חלק לעולם הבא, הדא הוא דכתיב אין קץ, כמו דכתיב (דניאל י"ב) ואתה לך לקץ, הרי לך המוסיף ספר מהו עונשו, ומנין שאף ההוגה ומתיגע בהן, תלמוד לומר ולהג הרבה יגיעת בשר, שאין בשרו ננערת מן עפרה, כההיא דתנינן ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו', והקורא בספרים החיצונים. (במדבר יד יד)

דבר אחר כמסמרות נטועים, מכאן אמרו חכמים אסור לקרות בספרים החיצונים שכתוב נטועים. (שם טו יח)

אבן עזרא:

... ואשר כתוב בדברי הימים דמשה אל תאמן, וכלל אומר, כל כך ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין לסמוך עליו, ואף כי יש בו דברים שמכחישים הדעת הנכונה, וככה ספר זרובבל וגם ספר אלדד הדני והדומה להם. (שמות ב כב)

פירוש המשניות לרמב"ם:

...וספרים החיצונים אמרו שהם ספרי תועים, וכן ספר בן סירא,והוא היה איש שחבר ספרים יש בהם התולים מעניני הכרת פנים, אין בהם טעם ולא תועלת אלא אבוד הזמן בהבל, כגון אלה הספרים הנמצאים אצל הערב מספור דברי הימים והנהגת המלכים ויחוסי הערבים, וכספרי הנגון וכיוצא בהן מן הספרים שאין בהם חכמה ולא תועלת גופני אלא אבוד הזמן בלבד... (הקדמת פרק חלק סנהדרין)

מהר"ל:

...כי זה האיש הוציא מפיו דברים נגד קדושים עליונים ולא הבין פשט דבריהם, כמו שעשה בכמה מפרקיו, לכן ספר זה הוא בכלל ספרים החיצוניים אשר אסור לקרות בהם, וכל איש בעל דת תורה משה ומאמין בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה יהא הספר הזה בבל יראה ובל ימצא ולא יביט אליו ולא יסתכל בו לא ראיה שכלית ולא ראיה חושית... (באר הגולה סוף באר ו)

...ואלו שני דברים, האחד הקורא בספרים חיצוניים, והשני הלוחש על המכה הם הסרה מן התורה ימין ושמאל, כי הקורא בספרים חיצונים אינו מחשיב התורה כלל, שאילו היה מחשיב התורה לא היה קורא בספרים חיצונים שאין בהם ממש והם דברי הבאי... (תפארת ישראל פרק טו)

אמנם רבי עקיבא הוסיף עוד שתים, ורצה בזה כי לא לבד אלו דברים שהם סלוק עולם הנבדל לגמרי מכל וכל, רק אף הנוטה מן עולם הבא לימין ושמאל נאבד מן עולם הבא, וזה שאמר רבי עקיבא אף הקורא בספרים חיצונים והלוחש על המכה, וביאור זה, כי ספרים חיצונים הפך תורת אמת, כי התורה מחמדת לך דרך אמת ודרך הישר, ואלו ספרים חיצונים מלמדים לאדם דרכים חיצוניים סרים מן האמת... (חידושי אגדות סנהדרין ק א)