סתם

תלמוד בבלי:

אמר ליה סתם קדירות רותחות הן, (רש"י: שסמוך לבין השמשות הוא מעבירם מעל האור, וליכא למיחש לשמא נצטננה). (שבת לד א)

...והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. (שם מו א)

...וסתם ספרי הקדש עיוני מעיין בהו ומנח להו. (עירובין צח א)

מכדי מאן סתמיה למתניתין, רבי, מאי שנא בשבת דסתם לן כרבי שמעון, ומאי שנא ביום טוב דסתם לן כרבי יהודה... (ביצה ב ב)

אמר רבא סתם עצים ולהסקה הן עומדין. (סוכה מ א)

סתם כי אגר איניש ביתא לכולהו ימות הגשמים אגר. (ראש השנה ז ב)

דתניא פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד, דברי רבי מאיר, רבי אלעזר אומר בן עשרים וארבעה חדש ול' יום, שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה, בן בקר בן שתים, פר בן שלש... (שם י א)

...סתמא דמילתא, כי מתרע באיניש מילתא ברישא גנח והדר יליל. (ראש השנה לד א)

אמר רב מתנה סתם נזירות שלשים יום, מאי טעמא, אמר קרא קדוש יהיה, יהיה בגימטריא תלתין הוו. (מועד קטן יט ב)

...אלא סתם מעוברת למניקה קיימא... סתם ואחר כך מחלוקת היא, ואין הלכה כסתם, דאמר רב פפא ואיתימא רבי יוחנן מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם, סתם ואחר כך מחלוקת אין הלכה כסתם... סתמא דמתניתין ומחלוקת בברייתא מאי, אמר ליה הלכה כסתם, מחלוקת במתניתין וסתמא בברייתא מאי, אמר ליה וכי רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו... (יבמות מב א וב)

אמר רבא לפניה (אם טבלו העבדים), בין בסתם בין במפורש, לאחריה, במפורש אין בסתם לא. (שם מו א)

...אלא יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה היא, אף רבי אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם, והכל יודעין כי שלך היא. (שם צו ב)

...התם חד סתמא, והכא תרי סתמי... אלא התם תרי סתמי, הכא תלתא סתמי. מכדי הא סתמא והא סתמא, מה לי חד סתם מה לי תרי סתם, מה לי תלתא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק הואיל וסתם במקום מחלוקת... (שם קא ב)

אמר רב הונא בריה דרב יהושע סתם תינוק מסוכן אצל חלב. (שם קיד א)

...הא קא משמע לן, דסתם מניקות חולות נינהו. (כתובות סה ב)

סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיב איניש חיותא. (שם עו ב)

...סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי. (גיטין ב ב)

...אמר לית דחש להא דרבי שמעון, דאמר סתם גזילה יאוש בעלים הוי. (קידושין נב ב)

...ואי סתמא דוקא, מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמי, אמר רב נחמן בר יצחק הלכה כרבי מאיר, הואיל ותנן בבחירתא (מסכת עדיות) כוותיה. (שם נד ב)

...סתם פירות ברשות הרבים אפקורי מפקר להו. (בבא קמא כ ב)

תדע שסתם גניבה יאוש בעלים הוא... (שם סח ב)

ומאי חזית דאזיל בתר ההיא סתמא, ליעביד כי האי סתמא דצנועין, משום דמסייע ליה קרא... (שם סט ב)

...ואמר רבי יהודה סתם רועה פסול (לשבועה). (בבא מציעא ה ב)

סתמא דמילתא כי תבע איניש קרנא תבע ברישא. (שם טו א)

סתמא דמלתא איניש בתר חמריה אזיל. (שם לב ב)

סתמא דמלתא שבחא דאתא מעלמא עביד איניש דמקני, שבחא דמגופה לא עביד איניש דמקני. (שם לד א)

אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא סתם משכנתא שתא. (שם סח א)

אמרי אינשי סתם אריסא למרי ארעא קמשעבד נפשיה לאתויי ליה רעיא. (שם סט א)

אבל חכמים אומרים לוים סתם ופורעים סתם. (שם עה א)

אמר רב הונא אמר לו הנח לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר, איבעיא להו הנח סתמא מאי... (שם פא ב)

...דסתם קנין לכתיבה עומד. (בבא בתרא מ א)

...מידע ידע דסתם עובד כוכבים אנס הוא, שנאמר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר. (שם מה א)

...דתנא קמא סבר סתם חמור לרכוב קאי, ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי קאי. (שם עח א)

סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב. (שם קמח ב)

אמר רב יהודה סתם רועה פסול, סתם גבאי כשר. (סנהדרין כה ב)

מאי אולמיה דהאי סתמא מהאי סתמא, אי בעית אימא סתמא דרבים עדיף, ואי בעית אימא משום דקתני לה גבי הלכתא דדינא. (שם לד ב)

דאמר רבי יוחנן סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולהו אליבא דרבי עקיבא. (שם פו א)

אמר ליה שמואל לרב מתנה לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא שמעתא, מנא הא מילתא דאמור רבנן הלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מל' יום... (מכות ג ב)

רב אשי אמר סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה. (עבודה זרה טז ב)

...סתם יין, אפילו יין ביין מותר. (שם עד א)

תנא קמא סבר... סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים לא אמרינן, ורבי אליעזר סבר, אף על גב דלא שמעיניה דחשיב, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אמרינן. (חולין לח ב)

איבעית אימא סתם עובד כוכבים מפעא פעי (צועק). (שם קלג ב)

...צפרי שמיא איקרו, צפרי סתמא לא איקרו. (קמ א)

רבי יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית, שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה', וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים, שנאמר כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו... (ערכין כח ב)

תלמוד ירושלמי:

...אמר ליה וסתם גויות לא כבעולות הן. שמעון בר בא אמר אתא עובדא קומי רבי יוחנן והורי כרבי יוסי, והוה רבי לעזר מצטער, אמר שבקין סתמא ועבדין כיחידייא... רבי מנא בעי קומי רבי יודן, תמן אמר רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי לעזר כל מקום ששנה רבי מחלוקת וחזר ושנה סתם הלכה כסתם משנה, והכא את אמר הכין, אמר ליה לא רבי דילמא חורן אמר, מן מה הן דשנה רבי מתניתין מחלוקת וחזר ושנה סתם הלכה כסתם, אתאי דלא אשכח רבי מתניתא מחלוקת אלא אחרים שנו מחלוקת ורבי שנה סתם, לא כל שכן תהא הלכה כסתם. אתא רבי חזקיה ורבי יעקב בר אחא ורבי שמעון בר אבא בשם רבי לעזר ואפילו שנו אחרים מחלוקת ורבי שנה סתם, הלכה כסתם... (יבמות כח א, וראה שם עוד)