סתר

תלמוד בבלי:

...אמאי לא רצו חכמים לגלותה, משום כבוד אלקים הסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר... (שבת קנג ב)

תנו רבנן שבעה דברים מכוסים מבני אדם, אלו הן יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע במה משתכר ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תכלה. (פסחים נד ב)

מאי למכסה עתיק יומין, זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורה, ואיכא דאמרי זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו, טעמי תורה. (שם קיט א)

תנא דבי רבי ענן מאי דכתיב חמוקי ירכיך, למה נמשלו דברי תורה כירך, לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך, זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה והלא דברים קל וחומר, ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה. (סוכה מט ב)

תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ת' פרסה על ת' פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם... (מגילה ג א)

רבי יהודה אומר הדסה שמה, ולמה נקראת שמה אסתר, על שם שהיתה מסתרת דבריה, שנאמר אין אסתר מגדת עמה... (שם יג א)

אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם... (חגיגה ה א)

...מכאן ואילך אין לך רשות לדבר, שכן כתוב בספר בן סירא, במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות. (שם יג א)

...דאמר רבי יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי... (שם טז א)

תניא היה רבי מאיר אומר, אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מכריז עליו בגלוי, שנאמר ועבר עליו רוח קנאה... (סוטה ג א)

אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב"ה... (שם לו ב)

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, שנאמר ואתם בית ישראל כה אמר ה' איש גילוליו לכו עבדו, ואחר אם אינכם שומעים אלי, ואת שם קדשי לא תחללו. (קידושין מ א)

אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו, דאילו במשה רבינו כתיב כי יגורתי מפני האף והחמה, ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף... (בבא בתרא ט ב)

...אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן... אמר לו רבי נחמיה וכי ענש על הנסתרות לעולם, והלא כבר נאמר עד עולם... (סנהדרין מג ב)

מדרש רבה:

...והיתה הגר אומרת להם, שרי גברתי אין סתרה כגלויה, נראת צדקה ואינה צדקת... (בראשית מה ה)

רבי יהושע בן קרחה ורבי הושעיא, אחד מהן אומר לא יפה עשה משה כשהסתיר פניו, שאילולא לא הסתיר פניו גלה לו הקב"ה למשה מה למעלה מה למטה ומה שהיה ומה שעתיד להיות... ורבי הושעיא רבה אמר יפה עשה שהסתיר פניו, אמר לו הקב"ה אני באתי להראות לך פנים וחלקת לי כבוד והסתרת פניך, חייך שאתה עתיד להיות אצלי בהר מ' יום ומ' לילה לא לאכל ולא לשתות, ואתה עתיד ליהנות מזיו השכינה... (שמות ג ב)

...הנואף אומר אין בריה יודעת בי, לפי שכל מעשיו אינן אלא בחשך... שכן דרך כל עוברי עבירה הם חושבים שהקב"ה לא יראה במעשיהם... ומהו וסתר פנים ישים הקב"ה שהוא יושב סתר ישים פנים של נואף באותו העובר... והקב"ה מפרסמן בעולם... (במדבר ט א)

מדרש תנחומא:

...ועל שהסתרת פנים לפיכך ויראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פניו. (שמות יט)

עד שלא הוקם המשכן היו המזיקין מצויין בעולם, כשהיה משה עולה בהר היה אומר המזמור הזה יושב בסתר עליון (תהלים צ"א) שיושב בסתרו של הקב"ה... (נשא כג)

תנא דבי אליהו רבא:

מה ירך בסתר אף כל דבר טוב שיעשה אדם יעשה בסתר, צדקה בסתר, ענוה עם אשתו בסתר, ואם עושה כן יהא חביב לפני המקום... (פרק יז)

לעולם יקנה אדם חבר לעצמו ויאכל עמו, כדי שיקרא עמו וישנה עמו ויגלה לו סתרי תורה וסתרי דרך ארץ... (אליהו זוטא פרק טז)

מסכת כלה רבתי:

...הוא חסתכל בערוה דבר הנסתר מכל, לכך הכל יהי מסתתר מזרעו. (פרק א)

מורה נבוכים:

...ואמר אבן גנא"ח שהוא יבא גם כן בענין ההסתר, דומה לערבי, אשר יאמרו כנפת אלשי בענין הסתרתו, ואמר בפירוש ולא יכנף עוד מוריך, ולא יסתר ממך מוריך, וזה פירוש נאה, וממנו אצלי ולא יגלה כנף אביו, לא יגלה סתר אביו... (חלק א פרק מג)

מלבי"ם:

יהי עליכם סתרה - ההבדל בין מחסה למסתר שמחסה הוא דבר המגין באמת מאיזה דבר, ומסתר הוא רק שמסתיר מעיני מי שירא ממנו... (דברים לב לח)

ההבדל בין פעל סתר ובין יתר נרדפיו הוא, שסתר מורה העלמת מקום הנסתר אף שאינו טמון ומכוסה רק שמקומו נעלם, ויש נסתר הטמון אם הדבר קבור בקרקע ומכוסה בעפר או בקש הוא נסתר וטמון שגם מקום הטמנתו נעלם. והנסתר יהיה לפעמים גם כשאין דורשים ומחפשים אחריו ומסתתר לבל יתראה. (הכרמל)