עבד ה

(ראה גם: איש האלקים, חסיד, עבודת ה')

ספרי:

ראה עבד כנעני, ואתחנן כז.

שוחר טוב:

וכן אתה מוצא בדוד שעד שלא עשה תשובה לא נכתב באיסרטיא של מעלה, משעשה תשובה נכתב באיסרטיא של מעלה ונקרא עבד ה', למנצח לעבד ה'... (תהלים יח)

אבן עזרא:

לעבד ה' - לשומר דרכיו. (תהלים יח א)

רד"ק:

לעבד ה' - שכל כוונתו וכוחו בכל עניניו בה', וה' הצילו כאדון את עבדו. (שם)

תניא:

...שההפרש בין עובד אלקים לצדיק הוא, שעובד הוא לשון הוה, שהוא באמצע העבודה שהיא המלחמה עם היצר הרע, להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף, שהוא באמת עבודה ועמל גדול להלחם בו תמיד, והיינו הבינוני. אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך, כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות, עובד אלקים ואשר לא עבדו, ואף על פי כן אינו רשע, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן ותלמוד תורה כנגד כולם... (ליקוטי אמרים םרק טו)

רש"ר הירש:

בעבדי במשה - אינו נביא רק לעתים, כי אם בשרותי תמיד. (במדבר יב ז)

שם משמואל:

וימת שם משה עבד ה', בספרי: לא בגנותו של משה הכתוב מדבר... דהנה יש בחינת בן ובחינת עבד... ומשה רבינו שהיה מבחר המין האנושי בודאי היה בבחינת בן... על זה אמר שאינו כן, שאדרבה זה שבח גדול למשה, שעם כל דביקותו היה מקבל עליו בכל פעם יותר ויותר עול מלכות שמים כעבד העושה הכל רק לטובת רבו, ולא השתמש עם הדביקות והאהבה לעצמו להתענג על ה', רק הכל לעבודת ה', וזאת היא מדת כל השלמים, ועל כן נקראו כל הנביאים עבדים... (וזאת הברכה תרע"ב)