עבד מלך הכושי

(ראה גם: ירמיה)

 

וישמע עבד מלך הכושי איש סריס והוא בבית המלך כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער בנימן, ויצא עבד מלך מבית המלך וידבר אל המלך לאמר. אדני המלך הרעו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא את אשר השליכו אל הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר. ויצוה המלך את עבד מלך הכושי לאמר, קח בידך מזה שלשים אנשים והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות... (ירמיה לח ז, וראה שם עוד)

פסיקתא:

וישמע עבד מלך הכושי, הוא היה אחד מארבעה בני אדם שנקראו כושים ציפורה, וישראל, ושאול ועבד מלך הכושי. ולמה נקרא שמו כושי, אלא כשם שהכושי ניכר בעורו, כך היה ניכר במעשיו הטובים בתוך פלטיריו של צדקיהו, בא אצל צדקיהו ואמר לו הוי יודע שאם מת ירמיהו בתוך הבור ניתנה העיר לשונאים, אמר לו צדקיהו קח אתך שלשה אנשים והעלה ירמיהו מן הבור, ובקושי העלוהו. נכנס עבד מלך הכושי לבית המלך והוציא משם בלאי הסחבות ובלאי מלחים, והלך ועמד לו על הבור והיה קורא ואומר אדוני ירמיה אדוני ירמיה, אין קול ואין עונה, נתן ידיו בלבושיו וקרעם, והיה בוכה והולך, וירמיהו היה שומע, אלא שהיה מתירא שמא יונתן הסופר הרשע היה, כיון ששמע קולו בוכה אמר מיהוא שקורא אותי ובוכה, אמר לו הוא עבד מלך הכושי, חי אתה, הייתי סבור שאתה מת, הרי החבל הניחו תחת אצילי ידיך והמלחים, ויעלו את ירמיהו מן הבור. (פרשה כו)

ילקוט שמעוני:

תשעה נכנסו בגן עדן בחייהם, אלו הן, חנוך ומשיח ואליהו ואליעזר ועבד מלך הכושי, וחירם מלך צור, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, וסרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, ויש אומרים הוציא חירם ונכנס תחתיו רבי יהושע בן לוי. (בראשית פרק טז, עו)

רש"י:

עבד מלך - ברוך בן נריה, הכושי - צדקיה המשונה בצדקו מכל דורו, ויש מדרש על ברוך. (ירמיה לח ז)

רד"ק:

עבד מלך - נראה שכך שמו, כמו אחימלך. (שם)