עבודה   ועבודה

אבן עזרא:

עבודה - עבדים ושפחות שיעבדוהו. (בראשית כו יד)

רמב"ן:

ועבודה - אתונות וגמלים ועבדים וכו'... (שם)

רד"ק:

ועבודה - עבודה גדולה באדמה. (שם)

ספורנו:

ועבודה - קרקע מוכן לזריעה. (שם)