עבודה זרה   דגון

 

וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלהיהם ולשמחה... (שופטים טז כג)

וישכימו אשדודים ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה', וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. (שמואל א ה ג)