עבודה זרה   חמנים

תרגום יונתן:

והכרתי את חמניכם - ואפכר ית מנחשיכון וקסמיכון. (ויקרא כו ל)

תרגום אונקלוס:

חמניכם - חניסנסיכון. (ויקרא כו ל)

רש"י:

חמניכם - מין ע"ז שמעמידין על הגגות, ועל שם שמעמידין בחמה קרויין חמנים. (ויקרא כו ל)

אבן עזרא:

חמנים - צלמים בדמות מרכבות לשמש. (ישעיה יז ז)

מצודת דוד:

חמנים - צורת חמה עשו לפסל. (יחזקאל ו ד)