עבר   בנו של שם

בנו של שם.

סדר עולם:

אמר רבי יוסי נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוח הקודש שנאמר כי בימיו נפלגה הארץ וגו', אם בתחלת ימיו והלא יקטן אחיו היה קטן ממנו והוליד י"ג משפחות ונתפלגו, ואם באמצע ימיו, והלא לא בא לסתום אלא לפרש, הא אינו אומר כי בימיו נפלגה הארץ, אלא בסוף ימיו... (פרק א)

...עשה יעקב אבינו בארץ ישראל י"ד שנה מוטמן ומשמש את עבר, ועבר מת אחר ירידתו של יעקב אבינו לארם נהרים... (פרק ב)

מדרש רבה:

אמר רבי יוסי ברבי חלפתא נביא גדול היה עבר שהוציא לשם המאורע, הדא הוא דכתיב ולעבר יולד שני בנים וגו'. (בראשית לז י)

כוזרי:

אמר החבר, אבל אברהם אבינו עצמו היה בדור הפלגה, ונשאר הוא וקרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולזה נקרא עברי... (מאמר א מט)

...שהיא הלשון אשר דבר בה ה' יתברך עם אדם וחוה, ובה דברו שניהם, כאשר יורה על זה הגזר אדם מ"אדמה"... עם עדות התורה וקבלת דור אחר דור עד עבר עד נח עד אדם, ושהיא לשון עבר, ובעבורו נקראת עברית, מפני שנשאר עליה עת הפלגה ובלבול הלשונות... (מאמר ב סח)

ספורנו:

אבי כל בני עבר - אף על פי שהמחזיקים בדעות מציאות הא-ל ויכלתו והשגחתו נקראו עברים על שם עבר שהשתדל להבין ולהורות זה, כאמרו ויגד לאברם העברי, מכל מקום גם הוא שם היה גם כן אבי ומלמד כל בני עבר... (בראשית י כא)