עבר   פאה

(ראה גם: מול, נגד, פאה, פני, צד, רוח)

מלבי"ם:

ואם מפאת פניו - ההבדל בין פאה ובין עבר, ששם פאה לא יבא רק בשיעור על ד' רוחות העולם, והדבר המרובע יש לו ד' פאות לפניו ולאחריו, ובשני צדדים ימין ושמאל, וכן שערות הראש יש להם ד' גבולים... (ויקרא יג מא, וראה עוד ערך פאה)

...ושם קצה בא על דבר שטחי, שיש לו שני קצות, וכשבא על מרובע יהיו הקצוות בארבע הזויות, כמו שכתוב ארבע טבעות נחשת על ארבע קצותיו (שמות כ"ז ד'), ובדבר שיש לו גובה רוצה לומר סוף הדבר במקום שכלה הגובה... ולכן אמר משני קצות הכפורת, כי הכפורת היה שטחי ולא היו לו צלעות רק קצוות. ושם פאה בא לציין את הרוח של איזה דבר, למשל פאת נגב פאם ים... ואמר ולצלע המשכן השנית לפאת צפון, הצלע הוא הקיר עצמו, והפאה הוא הרוח שהיה לצפון. וכשמדובר בפנימית החדר אמר ואת המנורה תתן על צלע המשכן תימנה (שם כ"ו ל"ה), ולא יכול לומר בפאת, שהפאה היא בחוץ, כי הצלע היא בפאת צפון, והשולחן היה אצל הצלע. ואמר על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו, כי בצד רגליו לא נקראו צלעות, לכן תפס פאות, היינו על ארבע רוחותיו. ושם צד מובדל מכולם, כי מציין דבר שבצד דבר אחר, וששה קנים יוצאים מצדיה. ושם עבר הונח על דבר הנמשך באורך ועוברים אותו מקצה לקצה, ויש לו שני מעברים, עבר המזרחי והמערבי, כמו עבר הירדן מזרחה, לא יכול לומר פאת הירדן, כי הירדן לא היה לו ארבע פאות רק שני עברים... (שם יט ט, וראה שם עוד)