עברי

(ראה גם: יהודי, ישראל, עבר)

מכילתא:

...מה עברי האמור להלן בבן ישראל הכתוב מדבר, אף עבד עברי האמור כאן בבן ישראל הכתוב מדבר, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר ויאמרו אלקי העברים נקרא עלינו וגו', לאברם העברי... (משפטים פרשה א)

מדרש רבה:

ויגד לאברם העברי, רבי יהודה אומר כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד, רבי נחמיה אמר שהוא מבני בניו של עבר, ורבנן אמרי שהוא מעבר הנהר, והוא משיח בלשון עברי. (בראשית מב יג)

פסיקתא:

....לכך כתב בו ויגד לאברם העברי, מהו העברי, שכל העולם כולו לעבר אחד והוא היה לעבר אחד, והיה אוהב להקב"ה ועובדו, לכך קורא אותו הקב"ה עברי... (פרשה לג)

ואומר עברי על שם שנקראו ישראל עברים במצרים, שנאמר אלקי העבריים שלחני אליך (שמות ז'), ואומר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו (בראשית ל"ט), ונקרא על שם אברהם שנאמר ויגד לאברם העברי, על שם עבר בן שלח בן ארפכשד בן שם בן נח, שהוא לימד את יעקב אבינו ארבע עשרה שנה, ונקראו ישראל על שמו... (שמות כא ב)

מכילתא דרשב"י:

...נאמרו מצות האלו בעבד עברי, בזכות של עבר, דבר אחר בזכות אברהם שהיה מעבר הנהר, דבר אחר בזכות ישראל שהיו מדברין בלשון עברי, שנאמר אלקי העברים נקרא וגו' (שמות ה' ג'). (שמות כא ב)

תרגום יונתן:

לאברם העברי - עיברא. (בראשית יד יג)

העבריים - דיהודאי. (שמות ה ג)

רש"י:

העברי - שבא מעבר הנהר. (בראשית יד יג)

אבן עזרא:

...והנה אין ספק כי פירוש אברם העברי שהוא מבני עבר, עליו כתוב אבי כל בני עבר, הפך וחם הוא אבי כנען, או נקרא עברי בעבור שבא מעבר הנהר, אף על פי שהיה ראוי להיות עברי נהרי... והנה גם נקראו העברים שהם ישראל, כי ראינו שאמר משה לפרעה כה אמר ה' אלקי ישראל, וכאשר שאל פרעה מי הוא זה השם, אז השיבו השם אלקי העברים... והנה אם ישראל נקראו עברים בעבור שהם מיוחסים אל עבר, ישתתפו עמנו בני ישמעאל ובני קטורה ובני עשו, ואנחנו לא מצאנו קורא אחיך רק אדום לבדו... הנה בכל המקרא לא מצאנו מלת עברי כי אם על בני יעקב, וכתוב ושם אתנו נער עברי... ויונה אמר עברי אנכי כי הם שאלוהו אי מזה עם אתה, ואם המלה היתה כוללת עמים רבים עוד לא השיב מאי זה עם הוא... (שמות כא ב)

עברי - על שם עבר הראשון באמונה. (יונה א ט)

רמב"ן:

איש עברי - כי העברים שנואי המצרים המה, ולא יוכלו לאכל אתם לחם כי תועבה היא להם, ולא יקנו מהם רק לכורמים וליוגבים ולא יבאו בביתם... (בראשית לט יד)

...וטעם מארץ העברים - מארץ חברון אשר גרו שם אברהם יצחק ויעקב, כי אברהם שהיה ראש היחס הנקרא אברם העברי, כי היה מעבר הנהר וגדול שמו בגוים... ועל כן נקראו כל זרעו העברים, והם עצמם יחזיקו את שמם כן, שלא יתערבו בעמי הארצות הכנענים, והוחזק זה השם בכל זרע ישראל לעולם... (שם מ יד)

כוזרי:

אמר החבר, אבל אברהם אבינו עצמו היה בדור הפלגה, ונשאר הוא וקרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולזה נקרא עברי... (מאמר א מט)

...ואברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי, ועבר היה סגולת שם, ושם היה סגולת נח... (שם צה)

...ושהיא לשון עבר, ובעבורו נקראת עברית, מפני שנשאר עליה עת הפלגה ובלבול הלשונות, וכבר היה אברהם מדבר בארמית באור כשדים, שהארמית לשון כשדים, והיתה לו העברית לשון מיוחדת לשון הקדש, והארמית לשון חול... (מאמר ב סח)

אברבנאל:

עברי אנכי - עברתי על מצות ה'. (יונה א ט)

רש"ר הירש:

העברים - היה שם אופיני לזרע אברהם בלבד, משום כך מפליא הדבר, שכבר אז, בהיותם רק כשבעים נפש, כבר היו כה בולטים באופיים עד כי נקראו בשם לאומי מיוחד, וגם יוסף היה יכול לקרא לארץ כנען ארץ העברים. (בראשית מג לב)