עגול   ועדשים עגולים

ר' צדוק:

...ועדשים עגולים דרגא דאברהם, כידוע עגולים ויושר, שבעיגול אין חילוק מדרגות ועולם ככדור הכל שוה, וזהו מדת אברהם אע"ה שרצה לאחות כל באי עולם להשי"ת בלא מדרגות, ודבר זה אינו עדיין בהתגלות בעולם הזה רק לעת קץ כשיעמדו רגליו על הר הזיתים ויכלה קומת היושר ויתגלה העגולים כידוע... (חלק ב ישראל קדושים עמוד עה)