עגול

תלמוד בבלי:

...סיפא אצטריכא ליה, כל שיש בהיקיפו ג' טפחים יש בו רחב טפח. מנא הני מילי, אמר רבי יוחנן אמר קרא ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב... מכדי כמה מרובע יתר על העגול, רביע... (עירובין יד א)

אמר רבי יוחנן חלון עגול צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים ושנים ומשהו מהן בתוך י', שאם ירבענו נמצא משהו בתוך י', מכדי כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו ברוחבו טפח, בתריסר סגיא, הני מילי בעיגולא, אבל בריבועא בעינן טפי. מכדי כמה מרובע יתר על העגול רביע, בשיתסר סגיא, הני מילי עיגולא דנפיק מגו ריבועא, אבל ריבועא דנפיק מגו עיגולא בעינן טפי, מאי טעמא משום מורשא דקרנתא... רבי יוחנן אמר כי דייני דקיסרי, ואמרי לה כרבנן דקיסרי, דאמרי עיגולא מגו ריבועא ריבעא, ריבועא מגו עיגולא פלגא. (שם עו א, וראה שם עוד)

...מכדי כמה מרובע יותר על העיגול רביע, פשו להו ז' מאה ושתין ותמניא, אכתי פש ליה פלגא דאמתא, היינו דלא דק, ולחומרא לא דק. (בבא בתרא כז א)

מהר"ל:

אמנם מה שאמרו שיעשה מחול לצדיקים, ולא אמר בלשון אחר שיהיה להם ריקוד, להורות על ענין ההתעלות הזה, כי המחול הוא סבוב ועיגול, ואין עיגול בלא אמצעי, וידוע כי האמצעי שהוא תוך העיגול הוא נבדל מכל העיגול, כי האמצעי הוא עומד בפני עצמו, אינו נוטה לא לימין ולא לשמאל, לא ללפנים ולא לאחור, ובשביל זה האמצעי הוא נבדל מן הכל, לכן אמר כי השם ית' יושב ביניהם תוך העיגול, כי כל נקודה ונקודה שהוא על העיגול הוא פונה אל הנקודה האמצעית שהוא נבדל משאר חלקי העיגול... (באר הגולה באר ד ד"ה פרק בתרא דתענית)

ר' צדוק:

...ועדשים עגולים דרגא דאברהם, כידוע עגולים ויושר, שבעיגול אין חילוק מדרגות ועולם ככדור הכל שוה, וזהו מדת אברהם אע"ה שרצה לאחות כל באי עולם להשי"ת בלא מדרגות, ודבר זה אינו עדיין בהתגלות בעולם הזה רק לעת קץ כשיעמדו רגליו על הר הזיתים ויכלה קומת היושר ויתגלה העגולים כידוע... (חלק ב ישראל קדושים עמוד עה)