עגלה

תלמוד ירושלמי:

...דתנינן תמן, אם אינה נשמטת חיבור לה, ונמדדת עמה ומצלת עמה באהל המת, וגוררין אותה בשבת אף על פי שיש בתוכה מעות... (שבת כו א)

הטמאין שבעגלה, העול של מתכות והקטרב והכנפים המקבלות את הרצועות, והברזל שתחת צוארי בהמה, והסמך והמחגר והתמחויות הענבל והצינורא ומסמר המחבר את כולן. הטהורין שבעגלה, העול המצופה וכנפים העשויות לנוי, ושפופרות המשמיעות את הקול, והאבר שבצד צוארי בהמה, הסובב של גלגל הטסים והצפויים ושאר כל המסמרות טהורין... (כלים יד ד)

שלשה עגלות הם, העשויה כקתדרא טמאה מדרס, כמטה טמאה טמא מת, ושל אבנים טהורה מכלום. (שם כד ב)

תרגום יונתן:

עגלות - סדני דמינגדן בתורתי. (בראשית מה יט)