עגלון

(ראה גם: אהוד, מואב, רות)

 

ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויחזק ה' את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני ה'. ויאסף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל, ויירשו את עיר התמרים... ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאד... והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, ויצאו מעליו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו והוא יושב בעלית המקרה אשר לו לבדו, ויאמר אהוד דבר אלקים לי אליך, ויקם מעל הכסא. וישלח אהוד את שמאלו ויקח את החרב מעל ירך ימינו ויתקעה בבטנו. ויבא גם הנצב אחר הלהב, ויסגר החלב בעד הלהב כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפרשדונה... (שופטים ג יב והלאה)

זהר:

ויקחו להם נשים מואביות, אמר רבי רחומאי, בנות עגלון מלך מואב היו, ומפני מה זכה עגלון לכך, אמר רבי רחומאי, כשבא אהוד ואמר דבר אלקים לי אליך, ויקם מעל הכסא, אמר לו הקב"ה אתה קמת מכסאך בשביל כבודי, חייך ממך יצא מי שישב על כסאי, שנאמר וישב שלמה על כסא ה'. (זהר חדש רות קמה)

מדרש רבה:

...זה שאמר הכתוב (מלאכי א') כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי, אמר הקב"ה אומות העולם מכבדין אותי, ואתם כמה עשיתי נסים לכם ומכעיסין אתם אותי. רצונך לידע עגלון מלך מואב אדם ערל היה, ונכנס אהוד בן גרא אצלו, כיון שהזכיר לו שמי חלק לי כבוד, ועמד לו מכסא, שנאמר (שופטים ג') ויאמר אהוד דבר אלקים לי אליך ויקם מעל הכסא, לקיים מה שנאמר כי ממזרח וגו'... (במדבר טז יז)

מדרש תנחומא:

...נכנס אצל עגלון, אמר לו דבר אלקים לי אליך, ויקם מעל הכסא. אמר ליה הקב"ה חלקת לי כבוד ועמדת מעל הכסא, חייך אני מעמיד מבתך בן שישב על כסאי, ואיזו זו רות המואביה, כיון שעמד שלמה וישב שלמה על כסא ה' למלך... (ויחי יד)

ילקוט שמעוני:

ויקם מעל הכסא, רב ביבי בשם רבי ראובן רות וערפה בנותיו של עגלון היו, אמר הקב"ה אתה חלקת לי כבוד ועמדת מכסאך בשביל כבודי, חייך שאני מעמיד ממך בן, ואני מושיבו על כסאי, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך. (שופטים פרק ג, מב)

רלב"ג:

ויתקעה - ועגלון לא הרגיש בדבר בהיותו טרוד לקום מהכסא. (שופטים ג כא)