עגל

(ראה גם: דור המדבר-חטא, קרבן)

זהר:

תא חזי, כתוב בהם במצרים, עגלה יפיפיה מצרים, ובסוד עגלה הזו, שהיו ישראל תחת ממשלתה כמה זמנים וכמה שנים, ומשום שאחר כך עתידים ישראל למשול עליה נרמז להם זה עתה (בהכתוב קחו לכם מארץ מצרים עגלות... (ויגש קיב, ועיין שם עוד)

עגל למה, הוא שכתוב, עגל בן בקר לחטאת, משום אותו החטאת שעשה מתחילה, (שהוא העגל)... (שמיני לא)

ספרא:

רבי שמעון אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה, שנאמר ועגל וכבש בני שנה, בן בקר בן שתי שנים, שנאמר קח לך עגל בן בקר לחטאת... (ויקרא-נפש פרק ג)

ספרי:

רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים, וחכמים אומרים עגלה בת שנתה ופרה בת שלש ובת ארבעה, דבר אחר עגלת בקר שיהא בה שני דרכים, הא כיצד בשתים עגלת בקר (עגלה ובקר)... (שופטים רו)

תלמוד בבלי:

ואין העגל (בשבת) יוצא בגימון... (שבת נד ב)

...שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה, בן בקר בן שתים, פר בן שלש... (ראש השנה י א)

עגלים וסייחין (שמצאם) מטפל בהן שלשה חדשים, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן... (בבא מציעא כח ב)

רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים, וחכמים אומרים עגלה בת שתים... (פרה א א)

מלבי"ם:

פר בן בקר - שמות פר ועגל אינם שמות עצמיים רק שמות תוארים יקראו בהם כפי גדולם, בהיותו צעיר נקרא עגל, וכשגדל נקרא פר על שם הפרותו... והנה בין עגל ופר אין גבול ממוצע, דכל שיוצא מכלל עגל נכנס לכלל פר, ודעת רבי אליעזר דפרה בת שתים ועגלה בת שנתה, דסבירא ליה שבשנה השניה הוא בכלל פר, וחכמים סבירא להו שם דעגלה בת שתים ופרה בת ג', ושעד השנה הב' הוא בכלל עגל. ומצאנו עוד עגל בן בקר ועגלת בקר... וכשאומר עגל בן בקר, פירוש עגל שהוא בקר, כי בקר מציין הגדלות... כמו בן חיל, שהוא איש חיל, וכן רוצה לומר עגל שהוא בקר, רוצה לומר שהוא גדול, וזה שאמר רבי מאיר (ראש השנה י') עגל סתם הוא בן שנה, בן בקר בן שתי שנים... והנה לדעת רבי אליעזר (בפרק א' דפרה) דעגלה בת שנתה, הגם דשם כתוב עגלת בקר, צריך לומר דעגלת בקר הוא לדעתו עגלה ממין הבקר, כי סבירא ליה דשם עגל משותף גם לצעירי מינים אחרים שהם מסוג בקר... (ויקרא ד ג)

רש"ר הירש:

...העגלה מסמלת את כח המעשה בראשית צמיחת התפתחותו. (בראשית טו ט)