עדן

(ראה גם: גן עדן)

זהר:

שאו ידיכם קדש, מהו קדש, מקום עליון (שהוא חכמה), שהמבוע של הנחל העמוק (שהוא בינה), יוצא ממנו, שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות, (אשר נהר הוא בינה), ועדן הוא שנקרא קדש העליון, ומשום זה שאו ידיכם קדש... (ויקרא רד)

...מהו בין עדן התחתון לעדן העליון, הוא כיתרון האור מן החשך, עדן התחתון נקרא עדנה שהיא נקבה, עדן העליון נקרא עדן, שהוא זכר, עליו כתוב, עין לא ראתה אלקים זולתך. עדן התחתון זה נקרא גן כלפי עדן שלמעלה, וגן הזה נקרא עדן כלפי הגן שלמטה, ואלו הנמצאים בגן שלמטה (שהוא גן עדן הארץ) נהנים מאותו העדן שעליהם, (שהוא חכמה תתאה), בכל שבת ושבת ובכל חדש וחדש, זה שאמר והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו... (חקת נט)

ילקוט שמעוני:

גן בעדן, רבי יהודה אומר גן גדול מעדן, ויקנאו בו כל עצי עדן אשר בגן, ואומר בעדן גן אלקים היית, רבי יוסי אומר עדן גדול מגן, שנאמר ויטע גן בעדן, והכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, על דעתיה דרבי יוסי תמצית בית כור שותה תרקב, על דעתיה דרבי יהודה כפיגי שהיא נתונה בגנה ומשקה את כל הגנה... האיר הקב"ה את עיני רבי יוסי מצא לו מקרא אחר מכריע, שנאמר וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה'. (בראשית פרק ב, כ)

רשב"ם:

מעדני מלך - מס של שמן היו גובין ממנו מלכי ישראל למשח בו לעדן את בשרם... כמו היתה לי עדנה, בשר חלק. (בראשית מט כ)

ספר העקרים:

...ונקראה עדן בעבור כי הערבות והשמחה והתענוג האמיתי אינו אלא בהשגה בלבד, לפי ששאר הערביות כלם פוסקים וכלים ותפסק בהכרח השמחה שבהם... ואין תענוג ושמחה מתמדת אלא בהשגת הדבר הרוחני, וכל שכן כשיהיה הדבר ההוא בלתי בעל תכלית... (מאמר ב פרק ל)

מהר"ל:

ולמאן דאמר זה עדן, יש לך לדעת, כי העדן עוד יותר מדריגה עליונה מן היין המשומר, כי היין המשומר בענבים סוף סוף יש ליין הזה חבור עם הענבים הגשמיים, אבל העדן נקרא עדן המדריגה הנבדלת לגמרי. וכבר בארנו כי הדברים הגשמיים יש בהם חסרון והעדר ודבק בהם הרע ואין מתיחסים לעדן, המעלה הבלתי מתיחסת כלל לגשמי הוא הפך הרע והוא עדן, והמדריגה הזאת לא ראו הנביאים במה שהם בעולם הזה הגשמי, אבל היין המשומר בענבים אינו כך, רק יש לו צרוף אל העולם... (חידושי אגדות סנהדרין צט א)

רש"ר הירש:

עדן מציין את סיפוק כל דרישות האדם, על פי רוב דרישותיו הגשמיות, הוא קרוב לאדן, בסיס, יסוד של עמוד, דומה אפוא, כי מושג היסוד הוא נחת רוח, מצב הגורם הרגשה נעימה... הכוונה כאן למקום מסויים בארץ... (בראשית ב ח)