עדנה

זהר:

ראה עדן, חקת מט.

תרגום יונתן:

היתה לי עדנה - דאחזור לימי טליותי למהוי לי עידוי. (בראשית יח יב)

רש"י:

עדנה - צחצוח בשר, ולשון משנה משיר את השער ומעדן את הבשר, דבר אחר לשון עידן זמן וסת נדות. (שם)

אבן עזרא:

עדנה - כמו עדן ועונג, וכן ויתעדנו, והטעם אחרי שבלותי וזקנתי איך תתחדש לי עדן ועונג הנוער. (שם)

אברבנאל:

עדנה - הזווג שמתענגים בו. (שם)