עדשים

(ראה גם ערך עגול)

תלמוד בבלי:

אמר רב מרי אמר רבי יוחנן הרגיל בעדשים אחת לשלשים יום מונע אסכרה מתוך ביתו, אבל כל יומא לא, מאי טעמא משום דקשה לריח הפה. (ברכות מ א)

...ורמינהו, הנודר מן העדשים אסור באשישים, ורבי יוסי מתיר, לא קשיא מר כי אתריה ומר כי אתריה... (נדרים נב ב)

המוכר... עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה, מאי לאו הוא הדין לחטים ולשעורים, שאני עדשים דמיעקר עקרי להו... (בבא בתרא צד א)

תלמוד ירושלמי:

...אמר רבי בא בר ממל מתניתין בשנותנו משהוציאו עדשים מימיהן, (בצל של תרומה שנתנו לתוך עדשים של חולין, אם שלם מותר אם מחותך בנותן טעם, ומפרש משהוציאו עדשים מימיהם, שכבר יצאו לחלוחית המים שבהן מחמת הבישול, והעדשין צופרות אותו שלא יתן, כלומר מעכבות את הבצל שלא יתן טעם בהן), עדשים צופרות אותו שלא יתן, אבל אם נתנו עד שלא הוציאו עדשים את מימיהן, לא בדא... (תרומות מח א, וראה שם עוד)

...רבי יסא אזל לגבי רבי יוסי ואפיק קומוי טלופחין מקליון וטחינן ומגבלן בדבש ומטוגן, אמר ליה אילין אינון אשישין שאמרו חכמים. (נדרים כג ב)

כעדשה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית זו מצרית... (כלים יז ח)

מדרש רבה:

מה עדשה זו עשויה כגלגל, כך העולם עשוי כגלגל, מה עדשה זו אין לה פה, כך אבל אסור לו לדבר, מה עדשה זו יש בה אבל ויש בה שמחה, כך אבל שמת אברהם אבינו, שמחה, שנטל יעקב את הבכורה. (בראשית סג יט)